Redaktøren har ordet!

14.12.09

Redaktøren har ordet (for siste gang).

Alt har en slutt, også mitt engasjement i NFO. Da jeg overtok etter Arild Nyheim våren 1996 hadde jeg ingen anelse om hva jeg gikk til, men skulle jeg tatt det valget en gang til hadde jeg gjort det om igjen.

Jeg hadde ikke tenkt å gi meg nå heller men SAS ville det annerledes.  I august fikk vi den tøffe beskjeden ingen vil ha. Fra 1. September er dere overtallig, seks mann må forlate SVGOM. Alle med 21 til 24 års fartstid.

Det er ingen som bestrider at SAS må redusere kostnadene, men måten det blir gjort på kan diskuteres. Her bør NFO avd STS sørge for å ordne opp slik at det er en felles liste for Norge.

Hvem ønsker å ta jobb på en utestasjon hvis det betyr en mindre sikker arbeidsplass. De som skal ansettes på utestasjoner når en oppgang komme må i så fall sørge for en klausul i ansettelseskontrakten slik at man ikke taper i ”stasjonslotteriet”.

Nå har man lett for å se sin egen situasjon best. Det er mange som har etterlyst informasjon om nedbemanningen i STS, men jeg har valgt å ikke skrive noe på nettsidene våre om det siden jeg har følt situasjonen på kroppen selv.

Det er helt klart at det er veldig mange på Gardermoen som har fått samme beskjed. Og situasjonen er ikke bedre for dem enn for oss andre som måtte gå. Alle måtte forlate en god arbeidsplass, en plass hvor vi har hatt tilhørighet, gode kolleger og utfordrende arbeid. En plass de fleste kommer til å minnes som positiv.

For mitt vedkommende har jeg begynt med blanke ark og nye utfordringer. Jeg har begynt i CHC (Helikopterservice) og ser frem til å komme skikkelig i gang. Få lære nye ting, treffe nye kolleger og komme inn i et arbeidsmiljø der nedskjæringer ikke er det store samtaleemnet. 

Dette betyr også at NFO trenger ny INFO leder. Er det noe som frister, eller vet du om en god kandidat så setter valgkomiteen pris på tips. De treffes på valg@nfo.no. Bare husk at hvis du foreslår en annen må vedkommende være enig.

Da er det bare å si takk for meg, og ønske alle en god jul og et godt nyttår.

Spesielt takk til dere som har bidratt med innlegg til INFO, skulle bare ønske at det var flere av dere.

Og til mine ”tidligere” kolleger i STS, lykke til videre. Håper det går bra, og at det ikke kommer flere runder.

Øystein

 


01.07.09

Det går opp og ned i flybransjen, mest ned nå for tiden. I hvert fall hvis man jobber i SAS konsernet. Der forventes en blodig høst med mange oppsigelser. Nedskjæringer på linjenettet og nedleggelse av MD 80 linjen på Gardermoen er det som venter oss.

Da er situasjonen heldigvis mye bedre i Norwegian, der er det optimisme og tro på fremtiden. De ansetter teknikere på flere steder, ikke lenge siden hadde de annonser hos oss for teknikere i København og senere for teknikere i Stockholm, Oslo og Bergen. De skal også begynne med lærlinger i år.

Nytt fra avdelingene er kommet på plass, det er avdelingenes rapport til sentralstyret som skal på nett. SAS og Norwegian leverte det de skulle mens Widerøe uteble. Dette er en begynnelse så jeg håper avdelingene tar dette seriøst slik at alle får vite litt av det som skjer. Hvis det på sikt blir nødvendig kan vi legge informasjonen på debattsidene slik at den ikke ligger åpen på nettsiden.

Arbeidet med å gå igjennom gamle blader og referater pågår, men det tar tid. Vi ønsker fortsatt bidrag som kan være med på å dokumentere NFO`s historie, så har du noe sender du en mail til info@nfo.no Bilder, tekst alt er av interesse.

I 2004 hadde NFO konfidensielt rapporteringsskjema på agendaen med mye pressedekning som endte med møte inne hos Samferdselsministeren. Der ble NFO lovet at et anonymt rapportering system skulle komme. Det som kom var en implementering av EU-direktiv.

Hvis man går inn på Luftfartstilsynets nettsider og videre in på NF-2007 for vedlikeholdspersonell så finner man en presentasjon om rapporteringssystemet.

Jeg har stilt noen spørsmål til Luftfartstilsynet om dette. Jeg fikk noen lange og utfyllende svar som jeg ikke vil prøve å forkorte, men jeg har slått sammen spørsmål og oppfølgingsspørsmål der jeg hadde det. Rapporteringssystemet er der, men normalt skal vi bruke selskapenes interne rapporteringssystem. Hvis man ikke når frem med det eller ikke har tillit til ledelse/selskapet kan man gå direkte til Luftfartstilsynet.

I presentasjonen på tilsynets sider står det blant annet:

  • Vern mot sanksjoner fra arbeidsgiver: 

Blir den som rapporterer hendelser anonymisert, eller kan arbeidsgiver finne ut hvem som har sendt inn repporten. (det kan jo få følger for videre karriere selv om de ikke er den offisielle grunnen)

Varsling av og rapportering om luftfartshendelser og luftfartsulykker er regulert i Lov om luftfart (luftfartsloven) og Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv (heretter kalt rapporteringsforskriften). 3. juni 2005 ble det tatt inn en bestemmelse som pålegger alle i Luftfartstilsynet og alle i Statens havarikommisjon for transport, taushetsplikt omkring opplysninger som er innrapportert i medhold av luftfartslovens bestemmelser. Luftfartsloven gir også personer som rapporterer, beskyttelse mot sivilt søksmål og sanksjoner fra arbeidsgiver, forutsatt at den som har gitt opplysningene ikke har opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med den aktuelle hendelsen. Luftfartsloven slår dessuten fast at rapporterte opplysninger ikke kan brukes som bevis i en eventuell senere straffesak mot den som har gitt opplysningene. Det påhviler den enkelte en personlig rapporteringsplikt til Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport, men ingen er pålagt å rapportere på en slik måte at arbeidsgiver eller noen andre, for den saks skyld, blir kjent med rapporten og dens innhold. Rapporteringssystemet er lagt opp slik at den enkelte må tilkjennegi sin identitet ved rapportering, men når informasjon om hendelsen lagres – og i den videre behandlingen – sørger Luftfartstilsynet for at rapportøren ikke identifiseres ved navn eller personnummer. Den enkelte er altså pliktig til å rapportere hendelser og ulykker en har hatt befatning med, men verken arbeidsgiver eller noen andre får kjennskap til hvem som har rapportert hva. Luftfartstilsynet er svært opptatt av å ivareta rapportørene, blant annet for å sikre at luftfartsaktørene er villige til å dele informasjon om uønskede hendelser til beste for felles læring.

Anonymt system skal ikke være ”nødvendig”, da vi har taushetsplikt om innrapporterte forhold, dette inkluderer involverte. Som du sier er forbud mot interne sanksjoner en del av ”beskyttelsesreglene”. Dersom en rapportør enten frykter interne sanksjoner eller av andre grunner ikke har tillitt til organisasjonen vedkommende jobber i, så kan personen rapportere til myndighetene direkte uten å gå via sin arbeidsgiver. Dersom dette er intensjonen, så må selvsagt ansatte i LT og SHT oppfatte denne situasjonen, og ha større forsiktighet i bruk og oppfølgingen. Denne muligheten er direkte tilgjengelig for alle og vil beskytte rapportøren på en måte som er tilnærmet en anonym rapport, med mindre vi snakker om grov uaktsomhet eller alvorlige konsekvenser i form av ei ulykke. Når denne muligheten foreligger, må vi med en gang presisere at det ikke er slik hovedtyngden av rapporteringene er eller bør være i et sunt system. De fleste rapporterer til sin arbeidsgiver, og til myndighetene (dersom det faller inn under en luftfartshendelse) samtidig. Vi (LT) erkjenner at den kanskje største hensikten i rapporteringssystemet er at kolleger og organisasjonen rundt hendelsen får muligheten til å lære fra denne og kjenne til omfang av problemer og utfordringer internt, og derfor er (og bør være) hovedtyngden av rapportene om luftfartshendelser innsendt gjennom/via/med kopi til egen organisasjon. Vi presiserer altså at muligheten til å rapportere kun til LT/SHT foreligger, men reklamerer ikke for dette som den foretrukne løsning, da muligheten bør benyttes kun i de tilfeller da ansatte ikke har nødvendig tillitt til egen organisasjon.
I forbindelse med revisjon av Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv (heretter kalt rapporteringsforskriften) som ble implementert 1. juli 2007, etablerte Luftfartstilsynet mulighet for elektronisk rapportering via internettportalen Altinn (som mange bl.a. kjenner fra elektronisk leveranse av selvangivelsen).

Har det vært en økning i rapporteringer av teknisk art etter at den nåværende rapporterings form kom?

Det har vært en formidabel økning i antall mottatte rapporter etter at revidert rapporteringsforskrift med tilhørende system for elektronisk rapportering ble implementert 1. juli 2007. I årene før mottok Luftfartstilsynet årlig totalt 150-250 rapporter vedrørende ulykker og hendelser. I 2008 mottok vi over 2200 saker.
Økningen av hendelser gjelder også tekniske forhold på luftfartøyet. For 2008 faller 643 av de 2200 sakene inn under kategoriene ”feil på system eller komponent” (SCF – enten på motor eller andre systemer). Foreløpig koding viser at to av disse sakene resulterte i ulykker (innafor privatflyging), mens 3 er klassifisert som alvorlige hendelser. Det er fortsatt flygende personell som i størst grad rapporterer disse hendelsene, men vi har også registrert en bedre innrapportering fra teknisk side i selskapene. Svikt i administrative rutiner rundt flyvedlikehold som overskridelse av planlagt vedlikehold eller luftdyktighetspåbud, og feil under vedlikehold, inngår i materialet, men vi har grunn til å tro at underrapporteringen fortsatt er betydelig her. Generelt har verkstedorganisasjonene (Part – 145) få rapporter, selv om det varierer også innafor denne gruppen.
Vi ser heldigvis ingen økning i rapporter fra enkeltpersoner i et selskap der det kommer fram at rapportøren ønsker at rapporten skal holdes skjult for selskapet.

Hvis jeg sender en rapport om min arbeidsgiver om for eksempel feil i loggsystemet. Dere følger opp og finner ut at jeg har rett, det jukses. Får jeg da noen tilbakemelding fra tilsynet om resultatet?

Når man rapporterer får man ei kvitteringsside som forteller om hensynet i rapporteringen og beskyttelsesreglene. Dersom det dreier seg om alvorlige forhold, og eksempelvis juks med loggføring, vil nok LT og i noen tilfeller SHT følge opp mot rapportør. Og – dersom rapportøren ikke har tillitt til eget selskap på denne saken og kun rapporterer til LT, så må vi være forsiktige med detaljer i oppfølgingen mot selskapet.

Hvordan informeres det ut om nye rapporteringsrutiner?

Både i for- og etterkant av ny rapporteringsforskrift har Luftfartstilsynet informert luftfartsaktørene, blant annet i workshops i den årlige luftfartskonferansen. Dessuten ligger det god informasjon om hva som skal rapporteres og hvordan man går fram for å rapportere, på våre internettsider www.luftfartstilsynet.no. Mange saker skal belyses av flere aktører. Typisk skal hendelser som involverer to fly, rapporteres av begge flybesetningene. I tillegg skal ofte lufttrafikktjenesten rapportere sin befatning med den samme saken. På den måten fanger vi jevnlig opp rapportører som av en eller annen grunn ikke har rapportert innen 72-timersfristen. Disse aktørene kontakter vi direkte for å sikre informasjon fra dem også.

Både verkstedorganisasjoner og operatører har rapporteringsplikt for en rekke forhold (se vedlegg 7 til forskrift). Det er likevel tatt inn i forskriftsteksten at dersom det er avklart mellom Part-145 organisasjonen og Part-M organisasjonen at den ene har rapportert om et aktuelt forhold, så trenger ikke den andre å gjøre det samme. I disse tilfeller må det være en avklaring mellom organisasjonene i hvert enkelt tilfelle, for øvrig gjelder rapporteringsplikt i henhold til definisjoner og eksempler gitt i BSL A 1-3.

Det som kommer inn, hva brukes det til?

Innrapporterte hendelser lagres i nasjonal database som en del av Luftfartstilsynets internasjonale forpliktelser. I nasjonalt og internasjonalt regelverk har Luftfartstilsynet også ansvar for å videreformidle statistikk og oversikter til internasjonale organer som for eksempel ICAO, EASA og EUROCONTROL. Enkeltsakene er gjenstand for oppfølging, Luftfartstilsynet vurderer – og iverksetter – tiltak der det viser seg nødvendig av flysikkerhetsmessige hensyn. Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak rettet mot fly av samme type som har vært involvert i en hendelse av teknisk art. Videre utarbeider Luftfartstilsynet statistikk over ulykker og hendelser, slik at vi har en oversikt over hendelsene i luftfarten. Statistikken, og utviklingen i denne, danner et beslutningsgrunnlag for Luftfartstilsynet. Imidlertid ser vi at innrapporterte hendelser framdeles er en underutnyttet ressurs, og er i gang med et utviklingsarbeid som skal sikre bedre utnyttelse av informasjonen framover.

Er det noe som blir satt på agendaen slik at man kan lære noe av det?

Luftfartstilsynet identifiserer problemstillinger på bakgrunn av innrapportert informasjon. Som eksempler nevnes oversikt over fuglekollisjoner, som behandles i et bredt sammensatt forum av luftfartsaktører, og dessuten oversikt over uregjerlige passasjerer som initierer en konferanse høsten 2009.06.17
 

Jeg tok også opp loggbokaksjonen som AEI frontet i høst.  Hvordan ser det ut her hjemme, har tilsynet kontrollert loggbøker på Norske fly for å se om det jukses med innføringene her også.

Når det gjelder undersøkelsene til AEI som Luftfartstilsynet besvarte på vegne av Samferdselsdepartementet kan følgende hovedpunkter sammenfattes: Ja, vi har gjort denne gjennomgangen av loggføring hos en ”stor” norsk aktør. Funn dokumenterte ikke et mønster med loggføring av teknisk snag inn mot basen. Videre er hundrevis av tekniske hendelser i nasjonal database vurdert i forhold til om teknisk base er på ankomst- eller avgangssted i rapportene, uten at det ble påvist tendens til at ”problemene skjer på hjemtur”. LT tror vel ikke at problemstillingen som AEI tar opp er irrelevant i Norge, men undersøkelsene tyder på at problemet ikke er betydelig i Norge.

Det er godt at Luftfartstilsynet har undersøkt hvordan det er i Norge, heldigvis ser det ikke ut til å være like galt her som andre plasser der AEI har utført kontroll av loggbøkene.
Hvis noen Norske flyteknikere mener at det er like galt her som det AEI har funnet andre plasser så send en mail til nfo@nfo.no så skal det følges opp.

Vi skal jobbe for at sikkerheten kommer først, uansett.

Da vil jeg bare avslutte med å ønske alle en god sommer.

Øystein

 


21.12.08

Nå er det snart jul igjen og tradisjon tro er det usikkerhet om arbeidsplassene på denne tiden av året.

Forrige gang jeg skrev noe her var høy fuelpris noe av det som flybransjen bekymret seg for. I skrivende stund er fuelprisen på det laveste på flere år, og andre bekymringer har overtatt. P.g.a. finanskrisen er fuelprisen lav, men samtidig har den gitt en kraftig reduksjon i antall reisende. Sparepakker iverksettes og fly settes på bakken verden over.
Dessverre er det lite vi kan gjøre med det. Vi må bare håpe og tro at ledelsen i de forskjellige selskapene tar de riktige beslutningene, slik at alle teknikere fortsatt har jobb når det begynner å gå oppover igjen.  Vi får bidra der vi kan i en vanskelig tid, så får heller kampene komme når det blir bedre tider.

Blir det færre flyteknikere, pga oppsigelser under finanskrisen, vil selskapene få store problemer med å få nok flyteknikere når det begynner å gå oppover igjen.

De gamle dokkene fra BTS ble også fjernet i høst. Det var godt å få dem vekk og slippe å ha dem stående der som en påminnelse på det som var. Historie er historie og man må se fremover.
Det er synd at det ikke var mulig å få solgt dem slik at de kunne brukes videre.


Vi i info komiteen har begynt arbeidet med å gå igjennom gamle blader og referater for å se hva som kan brukes i arbeidet med å skrive NFO’s historie. Når man leser igjennom gamle artikler dukker det også opp noen gullkorn.

Ett av dem var fra blad nr 2 i 1976. Ansvarl. red.mek. og vicepresident ISF: (interne salat-tråkkeres forbund) Tom Skalle, INFO’s humorist på siste side hadde en kommentar til følgende oppslag.

 

Tom Skalle foreslo der en ny flytekn. samtaleform:
Før kunne man si følgene:" LN-ABC's VENSTRE CSD HAR FOR HØY TEMP. RISE. "

Dette må heretter kunne uttales på en ny og bedre kodet måte:
"BESTEMORA TIL HALVDAN SVARTE HAR FÅTT LÅKT I VENSTRE ROTERINGS-APPARATUR FØR ELEKTRON-FRAMSTILLINGSSAKEN PÅ EEIN SLIK MÅTE, AT KROPSTEMPERATURFORSKJELDEN FRÅ ORALUS TIL ANUS ER MEIR ENN KVA SOM ER TILLETE!"

Nyvindinger på den tekniske fronten ga tydeligvis en del diskusjoner den gangen også. I dag er det mange diskusjoner om tungvinte data programmer.
De som skal legge inn informasjonen som resten av systemet skal benytte for oppfølging og overvåkning, er tydeligvis ikke tatt med i tilretteleggingen av systemene. Datasystemene blir vanskeligere å bruke. Dette fører til at vi som er teknikere bruker mer tid foran PC’en, samtidig som det er mye større fare for å gjøre feil.  Vi blir ikke effektive når det skal være slik. Jeg vil oppfordre ledelsen til å ta oss som jobber med fly i drift, med i planleggingen når systemene skal oppgraderes og/eller forbedres. Fortsetter det på denne måten bør vi ansette sekretærer på skiftene til å ta seg av papirarbeidet. I tillegg er signeringsdokumentene unødig ”store”. En del sjekker i line systemene genererer nesten en kartong med papir som skal ha sine signaturer/stempel og så arkiveres. Det må være mulig å gå tilbake til ”bingosheet” som signeringsdokument. Ikke bare for å spare på papirforbruket, men også for å gjøre det mer oversiktlig.

Til slutt vil jeg på vegne av INFO komiteen ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et god nyttår. 

 

 

**********************************************************************

11.07.08

Hva med rekrutteringen til flyteknikeryrket.
  

En ting som bør bekymre den tekniske ledelsen i selskapene (utenom fuelprisen) er rekrutteringen til teknikeryrket. Snittalderen på NFO’s medlemmer er nesten 48 år, og nesten en fjerdedel av medlemmer er 55 år eller mer. Det tar minimum 7 år fra en person går ut av ungdomsskolen til vedkommende kan bli flytekniker, i de fleste tilfeller går det lengre tid. Når søkertallene på flylinjene går ned i tillegg til at flere elever hopper av før skolen er fullført har bransjen et problem. Se for øvrig artikkel i Stavanger Aftenblad. Høy oljepris gir høy aktivitet i oljebransjen og mange spennende jobber der, samtidig som det gjør flybransjen mer usikker. Hva skal til for at ungdommen skal velge en utdannelse innenfor flybransjen. NFO vil gjøre det som er mulig for å fremme rekrutteringen til yrket vårt, og de som velger det får et spennende yrke med mange utfordringer.

I INFO har vi så smått begynt å se på vår historie, alle gamle blader skal gjennomgås for å plukke ut artikler som forteller noe om NFO’s historie. Vi trenger fortsatt hjelp til å kartlegge organisasjonens 75 årige historie. Er det noen som vet om noen som sitter på gammelt stoff, bilder og historier som kan bidra til denne jobben. Vi vil også prøve å ta kontakt med seniorklubbene og pensjonistavdelingene i de forskjellige selskapene for å høre om de har noe. Kanskje bor det en liten skribent i den eldre garde.

Vi skal også begynne å legge en notis på forsiden når ”andre” sider fornyes slik at det blir lettere for den enkelte medlem og følge med på INFO.

For øvrig vil jeg på vegne av INFO ønske alle en god ferie.
 

**********************************************************************

21.12.07

Årets julegave til de SAS ansatte ble utsatt.

Da går det mot jul igjen, og ledelsen i SAS klarte ikke å bestemme seg på styremøtet mandag 17.12. Dermed er avgjørelsen om salg av datterselskapene utsatt. Det er vel en bekreftelse på at noe blir solgt, vi vet bare ikke hva.
Slik det ser ut nå skal mesteparten av vedlikeholdet utføres innad i konsernet.

Hvorfor må slike beslutninger planlegges til rett før jul eller ferie hver gang. Kan ikke ledelsen i selskapene ta litt mer hensyn til den enkelte selv om det er en ubehagelig prosess. Å annonsere en dato for så å utsette det gjør ikke situasjonen noe bedre.

De fleste av oss har gjennomgått kurs i Human Factors, kanskje det er på tide at ledelsen også gjør det. Det er ikke lett og fokusere på oppgavene når usikkerheten surrer i bakhodet. I denne situasjonen må vi ta vare på oss selv og våre kolleger, for det er det ingen andre som gjør.

I STS er det også brudd i lokale forhandlinger samt uenighet om sertifikattillegg for 737-900, som faktisk har eget typesertifikat hos myndighetene. NFO har vært hos NHO med sertifikattillegget for 737-900 men kom ikke til enighet der. Videre prosess nå er at NFO ønsker å kjøre saken inn for Arbeidsretten. Når det gjelder de lokale forhandlinene får vi bare håpe at partene klarer å bli enige før det blir for mye misnøye med situasjonen.

Vi i INFO har hatt årets siste møte sammen med et kurs i Photoshop. Vi ønsker å gjøre nettsiden vår best mulig, men uansett hva og hvordan vi gjør det er vi fortsatt avhengig av at resten av organisasjonen bidrar med stoff. Det er klart at det skjer noe i de forskjellige organisasjonene. Norwegian har bestilt nye fly, Widerøe har hatt Q 400 problemet, SAS er inne i en omstilling hvor situasjonen til STS skal avgjøres. Ingen må komme å si at det ikke skjer noe innen for NFO sitt område. Av ca 40 artikler på INFO er mesteparten fra medlemmer av INFO, 12 er fra andre i sekretariatet mens avdelingene kun har bidratt med 4. Vi blir også benyttet av selskaper som er ute etter å rekruttere flyteknisk personell, noe som vi ser på som positivt. Besøkstallet på nfo.no nærmer seg 400.000 siden oppstarten, noe som vi er veldig fornøyd med.

Linken med Braathens skal vekk og erstattes med Historie, her ønsker vi å gjengi NFO’s historie. Braathens er ikke den første avdelingen som er nedlagt. Sterling, FOF og SAS Commuter og ? hadde også medlemmer i NFO. Håper at det er noen som har bilder og informasjon og komme med. Vi er interessert i den tekniske historien til selskapene.

NFO har også en del personer som har mottatt NFO klossen og noen som er æresmedlemmer. NFO har en historie, og den bør vi ta vare på mens vi kan. Det er 70 år siden AFF startet opp, medlemmer av NFO har vært med på å gjøre Norsk luftfart til det den er i dag. 

På vegne av INFO komiteen vil jeg ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et god nyttår.

 

**********************************************************************

25.08.07

 

 

Denne skulle egentlig vært på nett før sommeren med et ønske om god og fin sommer til alle, men med det været vi har hatt i sør er det kanskje like greit. I år var det tydeligvis Nord Norge sin tur. Får heller håpe på en bedre høst slik at vi får tørket opp.

Det som er aktuelt for INFO denne gang er at "Vi har hørt at…" skifter navn til "Flyrelatert stoff". Der vil vi presentere litt fra "gamle dager", det er to pensjonister som har bidratt med stoff til INFO, takk til dere. Er det flere som har gode minner å dele med andre er det bare å sette i gang.

Det andre er gamle blader under tidligere artikler. Vi har fått tak på de fleste bladene fra 1976 og oppover, noen mangler så hvis det er noen som kan hjelpe oss med å fylle de tomme plassene setter vi pris på det.

Jeg er tydelig vis ikke den første som kjemper for å få stoff til INFO, den kampen har pågått siden INFO's begynnelse. Bildet på siden er klippet fra nr.3 1982. Det skjer så mye i flybransjen for tiden at noen må ha noe å skrive om. Ta pennen fatt, ta noen bilder og lag et innlegg. Rik blir du ikke men en liten belønning vil det bli.

Vi forlanger også at komiteene presenterer seg. Der går HMS komiteen foran som et godt eksempel, lurer du på hvem som har med HMS og gjøre, gå inn på NFO sentralt og klikk på HMS. Vi forventer at de andre komiteene kommer etter. Sentralstyret og Sekretariatet skal også presenteres på samme måte.

Det har også kommet INFO for øret at det har pågått juks ved en av landets Flymekanikerlinjer. Det er en sak som ikke er bra, hvilke holdninger er det elevene får når skolen legger opp til juks. Hvis elevene jukset for å få lærlingplass, kan vi stole på dem som fremtidige teknikere? Dette er en sak NFO vil se mer på.

Ellers ser det ikke ut for at det skal bli ro i rekkene i SAS Teknisk. Vedlikeholds situasjon i konsernet skal opp til vurdering igjen i høst. Dette er en del av "Strateg 2011". Hvordan skal man få til en trygg og god arbeidsplass når det hele tiden kommer slik informasjon fra ledelsen. Heldigvis skal NFO delta i hele prosessen og sitter i styringsgruppen, så får vi bare håpe at ledelsen gjør de rette valg og klarer å få alle i konsernet til å dra lasset sammen i stedet for å krangle innbyrdes. Det viktigste er at flyene går trygt og sikkert, og helst på rute.

Situasjonen for oss på lett vedlikehold i sommer har gjennomgående vært for mye å gjøre med for lite personell. Kanskje det bør vurderes å få mer resurser på driftssiden.

Norwegian derimot satser friskt og ansetter flere flyteknikere både på Gardermoen og på Sola. 1. september skal de inn i hangar 6C på Sola (tidligere tungt vedlikehold i BTS). Da er det nøyaktig ett år siden nedleggelsen av BTS. Dokkene er demontert og står på utsiden. Det er en tom hangar de overtar der de vil få plass til tre fly.

 

 

 

 

 

**********************************************************************

 

18.03.07

Vi ønsker Coast Air velkommen som medlemmer av NFO.

 

Det nye året er kommet godt i gang, NFO hadde representantskapsmøte i februar og undertegnede takker for tilliten med valget som INFO redaktør for kommende år. Jeg vil også ønske Trond Øyvind Johnsen (WF) velkommen som medlem av INFO komiteen.

Coast Air har hatt konstituerende møte og er formelt medlem av NFO etter sentralstyremøtet 7/3 2007.  Styret i NFO avd Coast består av:

Formann:                  Per Helge Knutsen

Nestformann:           Stig Motrøen    

Sekretær:                   Per Helge Knutsen  

Kasserer:                   Owe Eritzland  

Coast Air (selskapet) er ikke medlem i NHO Luftfart og de vil derfor ikke Flyteknikeroverenskomsten tre i kraft ved innmeldingen i NFO. Gjeldende avtale mellom Coast Air og Coast Air Teknisk videreføres inntil en av partene sier den opp eller selskapet melder seg inn i NHO.

Vi ønsker Coast Air velkommen inn i NFO og håper på et godt samarbeid begge veier.

2007 er fra AEI sin side Line Aircraft Maintenance Engineer sitt år. Profilerings artikler vil bli gitt ut både fra AEI og NFO nasjonalt.

I år er det også et krav fra representantskapsmøtet at komitelederne kommer med innlegg til INFO om saker som er av interesse for medlemmene. Dette er noe som har vært dårlig i mange år. Årets vedtak bør resultere i mer informasjon til medlemmene. Vi håper at komiteene vil begynne med å presentere seg og fortelle hvilke saker de jobber med.

I sekretariatet et er mange av fjorårets saker som fortsatt går igjen, noen jobbes videre med men andre er i ferd med å bli avsluttet. Den viktigste saken er oppsigelsessaken fra TRD. Der tapte NFO i første runde i retten med to mot en stemme. NFO var klar til å anke dommen da arbeidsgiveren ønsket forlik. Det ble enighet, begge to har fått medhold i sine synspunkter, og saken er avsluttet.

Ufaglært personell i cockpit er en sak som går igjen, det er en gammel sak som det fortsatt jobbes med. Andre grupper kommer inn i cockpit og opererer systemer som de har liten eller ingen kunnskap om. Sikkerhetsmarginene i luftfarten blir sakte men sikkert mindre og mindre.

Det jobbes også med et nytt lønnssystem for våre medlemmer. NHO luftfart og NFO er enige om å se på systemene/avtalene vi har i dag med tanke på å gjøre de enklere og mer oversiktlige. Dette er en sak som TK og styret tar seg av.

Nå kommer sikkerhetskontrollene opp til debatt etter at en kaptein i WF hadde en krangel i Finnmark med innstilt fly som resultat. Hvor lenge skal vi finne oss i å bli kroppsvisitert sikkerhetsfirmaene. Alle som er flyteknikere og crew har levert utvidet politiattest og har en betrodd stilling i bransjen. Vi som teknikere kan dessuten stort sett ta med oss det vi ønsker forbi kontrollen allikevel. Det burde holdt med å vise id kort ved passering, men det er ikke bestandig det forlanges.

 

Øystein

 

**********************************************************************

 

08.11.06

Oppdatert 21.11.06

 

Det går mot vinter igjen, med nye utfordringer og muligheter.

 

Her på Sola har det vært en spesiell sommer. BTS er borte og komponent gikk i dragsuget. Prosessen med nedleggingen gikk veldig fort, Plutselig var det som å jobbe i en spøkelsesby. Alle gamle kolleger var borte, verkstedene sto tomme, og personell fra komponent i CPH pakket det som skulle den veien. Resten ble knust og kastet, lokalene skal være tomme sa bygningsavdelingen. I hangaren har stander blitt demontert og sendt, verktøyburet er snart bare et tomt rom det også. Lagret er også tømt, delene ligger i konteinere på OSL.

Heldigvis ser det ut som de fleste har fått jobb. Ca 30 begynte hos Heli-one, noen hos Norsk Helikopter og Pratt & Whitney. Det var dessverre mange som forlot flybransjen og gikk til andre utfordringer, spesielt innen oljeindustrien.

NFO avd BTS er også historie, med 108 medlemmer. De fleste som ble virksomhetsoverdratt til STS har meldt seg inn i NFO avd STS, men det er en nedgang på ca 85 medlemmer. Hvordan dette vil innvirke på driften av NFO vil tiden vise, noe mindre inntekter men noe mindre utgifter blir det også

Det som er igjen er Line avd, 25 mann inkl 2 utleide til subbpart M. Det har vert en overgang for alle, nye rutiner, andre måter å gjøre ting på. Det som har vert den største utfordringen hos oss er deler. Plutselig var delelagret stengt, og det som vi ikke hadde liggende på håndlager måtte bestilles fra OSL.

SAS var 60 år i høst, et jubileum som passerte uten de store feiringer. Det er i høyeste grad en oppegående jubilant som har begynt å tjene penger igjen etter flere dårlige år. Får håpe den negative tiden er forbi og at vi som jobber i konsernet snart kan lese noe positivt om vår arbeidsgiver i media. Det burde være mulig hvis de nye sjefene i SAS og SASBraathens klarer å få de ansatte til å jobbe mot et felles mål. Det er laget en fim ang jubileet som du kan se her.

Ellers har stuerne overtatt tauing, vi må gi beskjed hvilke fly som skal inn og vise dem hvor de skal stå i hangaren. Dvs vi bruker nesten like mye resurser på tauing nå som før. I tillegg har de to mann på natt til å passe heatere og eventuelt flytte fly ved behov. Hvor ble besparelsen av???

Stuerne sjekker loggbøkene!!! De skal gi beskjed til oss hvis det er noe. Hvordan skal de vurdere hil og mel listen. Det er en uheldig situasjon at arbeid fjernes fra teknisk og overføres til andre avdelinger i konsernet med laver kompetanse på flyene. I tillegg har vi fått en ufaglært gruppe inn i cockpit, som opererer systemer og kjører APU.

Rettsaken  med to mann fra TRD om usaklig oppsigelse, ble dessverre tap. Det ble avgjort til fordel for arbeidsgiver med to mot en stemme. Spørsmålet om anke behandles i disse dager, men jeg mener at dette er en sak som må ankes for å trygge flyteknikere på utestasjoner. Hvis ikke blir det vanskelig å få ansatt personell ute. Skal man i fremtiden forhandle frem egne kontrakter som gir gjeninntredelsesrett på hovedbasene før man takker ja til jobb?

Roger har vært på NRK nyhetene i forbindelse med de nye reglene om håndbagasje, se det her.

INFO komiteen savner fortsatt innspill fra lokalavdelinger og komiteer. De gamle NFO bladene er skannet og vil bli tilgjengelig på nett i løpet av året. Dette er medlemmenes organ, men vi er avhengige av tips og innspill for å få dette til fortsatt å være en god side for oss i NFO.

Øystein   

 

 

 

 

 

**********************************************************************

 

19.06.06

Det er ikke lett å være flytekniker for tiden.

 

BTS skal ut av SAS konsernet. Legges ned eller forhåpentligvis selges. Dette gjøres pga strategi. Det er mange som har meninger om den avgjørelsen.

Avgjørelsen er tatt og nå må det jobbes videre for å sikre fortsatt drift på Sola. Hele det flytekniske miljøet i Norge, og spesielt på Sola, vil tape hvis det blir kroken på døra. Tenk bare på medlemssammensetningen i NFO. Avdeling SAS får to tredjedeler av medlemmene. Hvordan vil det slå ut hvis det blir uenighet i viktige saker?

Her på Sola har det vært mye sinne og fusterasjon, men kampviljen er fortsatt stor. Folk har trivdes på jobben og ønsker å fortsette. Dette er en jobb vi kan og ønsker å fortsette med. Usikkerheten er det verste, hva skal vi gjøre til høsten. Mange har allerede søkt på nye jobber og venter på svar. Det haster med å få nye eiere på banen, før for mange sier opp og går til nye jobber. SAS konsernet er vel også interessert i å komme ut av husleiekontrakten.

Både ledelse og ansatte tenker mye på human factors for tiden. Det er innført ekstra kontrollrutiner og vi er blitt flinkere til å be en kollega til å se over jobben som er gjort. Det er ikke like lett å fokusere på de riktige tingene hele tiden, og da er det greit å få en ekstra kontroll.  

Jeg har også hatt gleden av å være med til Riksmeglingsmannen i forbindelse med årets forhandlinger. Dette er et skikkelig spill for galleriet, det kommer liksom ikke skikkelig i gang før fristen nærmer seg. Det burde kanskje hatt konsekvenser for partene med et brudd i forhandlingene. Da hadde kanskje partene jobbet litt mer for å bli enige istedenfor å satse på Riksmeglingsmannen.

Slik som situasjonen har vært den siste tiden har det vært veldig mange artikler fra BTS, jeg håper at noen i STS kan komme med noen ord. Det er ikke sikkert det er bare fryd og glede der heller.

Jeg vil i alle fall ønske alle en riktig god ferie.

Lad opp batteriene og gjør Dere klar til nye utfordringer.

Øystein

 

**********************************************************************

Redaktøren har ordet (den nye)

24.03.06

Ny redaktør er på plass.

Jeg får begynne med en kort presentasjon av meg selv. Bor på Ålgård, 20 min kjøring fra Sola. Gift og har 3 barn.

I mai 1985 begynte jeg på elektroverkstedet i Braathens SAFE. Tok ut ICAO I, Xa sertifikatet og meldte meg inn i NFO høsten 1988. Begynte på Line SVG samme høst. I 1993 gikk jeg på typekurs og fikk ICAO II, B737-300/400/500. NG kurset tok jeg i feb 2000.

Mye har forandret seg siden den gang.

Flyene er blitt mer komplekse, mye av det som var mekanisk tidligere, er digitalt, mer presist, og med bedre feilsøkingsmuligheter. Før måtte pilotene fortelle oss om feil som oppstod, i dag kan flyene også gjøre det. Vi kan gå inn i systemene og se hva og når det feilet.

Før hadde vi manualene i bokform, så kom det papirløse samfunnet, dataverden gjorde sitt inntog i flybransjen. Det går mye raskere å finne frem i manualene nå, men vi har aldri brukt så mye papir som nå, og heller ikke så mye tid foran PC’en som nå. En flytekniker i dag bruker mer av sin arbeidstid til administrative oppgaver enn tidligere. Er det rette veien å gå?

For oss flyteknikere må sikkerheten alltid stå i fokus, selv om vi ikke alltid er enige i de avgjørelsene som blir tatt lengre opp i de respektive organisasjoner. Oppsigelsesspøkelset truer dessverre på noen stasjoner, noe som ikke gjør arbeidsdagen lettere for de det gjelder.  Vi får håpe at så mange som mulig beholder sine plasser.

Vi går mot en spesiell vår i flybransjen. Streikefaren henger over oss. For passasjerene er det likegyldig hvem, eller hva som setter flyene på bakken. Irritasjonen over å ikke komme av gårde som avtalt er stor. Under de sentrale forhandlingen vil jeg oppfordre våre forhandlere til å legge innformasjon fortløpende ut på debattsidene. Vi får håpe vår motpart ser verdien av det arbeidet vi gjør slik at det ikke blir vi som setter flyene på bakken.

 

Til slutt vil jeg takke Arild Nyheim for samarbeidet INFO komiteen og ønske han lykke til som skolesjef i STS.  

 

Øystein

**********************************************************************

Den gamle redaktøren:

12.03.06

Ny redaktør!

Jeg vil på denne måten tilkjennegi at INFO har fått ny redaktør, og at jeg trekker meg tilbake.

Øystein Gjengedal overtar roret etter meg. Øystein jobber til daglig i BTS. Han har vært medlem av INFO-redaksjonen siden opprettelsen av det webbaserte tilbudet. Han har hatt hovedansvaret for den svært så vellykkede videosiden vår.

Jeg regner med at Øystein kommer til å presentere seg her for dere.

Grunnen til at jeg trekker meg tilbake, er at jeg har fått en lederstilling i SAS. Nærmere bestemt skolesjef i SAS Maintenance Training.

Jeg vil til slutt takke alle for at dere har besøkt siden vår og holdt telleren i gang. Jeg vil også takke alle dere som har bidratt med tips og innspill. Fortsett med det. Bruk info@nfo.no flittig fremover.

Takk for meg.

 

Arild