Representantskapsmøtet 2008                              
     

Publisert:
02.02.08


Årets representantskapsmøte ble arrangert i Tromsø av avd. Widerøe. Det hele startet med at Roger Handeland ønsket delegatene velkommen til Tromsø.

     Første punkt på agendaen var gjennomgang og godkjenning av årsrapportene fra styre og komiteer, disse gikk igjennom stort sett uten kommentarer. De som ønsker å lese rapportene kan gå inn på debattsidene å finne dem der. Alle avdelinger hadde sine årsrapporter på plass og det var ikke noen kommentar til dem heller. 

Neste punkt var godkjenning av regnskaper, alle ble godkjent med positive kommentarer fra revisor, noe som viser at vi har dyktige personer i kasserer rollene i NFO.

Etter rapporter og regnskap var det tid for innkommende forslag.

Første forslag gikk ut på å heve kontingenten, etter litt diskusjon ble forslaget trukket og overført til budsjettbehandlingen.

Neste gjaldt loggbøker, skal NFO kjøpe inn loggbøker til medlemmene. Loggbøker er vanlig i Europa, det er viktig å kunne dokumentere praksis når sertifikater skal fornyes og når man søker på jobber. Hvis du kommer til et nytt selskap er det en forutsetning at du kan dokumentere praksis før en kvalitetsavdeling vil gi ut en autorisasjon. Loggboken er din personlige eiendom, det er ditt bevis for hva du har gjort.
Widerøe skal kjøpe loggbøker til sine teknikere.
Det ender med at forslaget trekkes og sekretariatet (TU) skal jobbe videre med det, vi ønsker at alle selskaper i Norge skal følge samme system.
Vi vil komme tilbake med en presentasjon av loggboken senere.

Det er også et forslag om å opprette en midlertidig komité for å samle inn NFO’s historie. Det er generell støtte til forslaget, men hvordan skal det gjøres. Er det mulig å få økonomisk støtte til et slikt prosjekt?  I først omgang må vi få tak på en ”konsulent” med god fartstid og mye kunnskap om NFO. Så får vi håpe vi finner noen som kan tenke seg en slik oppgave. Vedkommende vil sitte i INFO komiteen mens jobben pågår. Det hele ender med at forslaget trekkes for behandling sammen med budsjett.

Neste forslag var om forandring av vedtektene, dette valgte vi å flytte og behandle etter gjennomgang og forandring av vedtektene som var neste forslag.

Representantskapet gikk igjennom forandringene på våre vedtekter. Dette var et forslag fra TK laget på oppdrag fra fjorårets representantskap. Med små justeringer ble det godkjent, dermed var forrige forslag også dekket og behøvde ikke videre behandling. De nye vedtektene er tilgjengelig under avtaleverk.

Dermed var forrige forslag også dekket av vedtektsendringene, så det krevde ikke mer diskusjon.

Vår Organisasjonssekretær hadde forslag om at paragraf 8.1 skulle forandres til ½ av representantene, dette pga dårlig oppmøte på de siste sentralstyrene. Dette diskuteres litt frem og tilbake med alle er enige om at medlemmer i sentralstyret må være flinkere til å møte/sende vara slik at møtene kan gå som planlagt. Det er også enighet om å fremskynde starten av møtene en time for å få bedre tid. Dette gjør at forslaget trekkes og vi regner med at det ikke blir noe problem fremover.

Forslag fra Norwegian om forandring av vedtektene paragraf 5, ble avvist pga fristene ikke var overholdt. Avdelingen burde tatt det opp mens vi gikk igjennom vedtektene.

Siste punkt på fredagen var budsjettet. Hvor mye koster det å drive en organisasjon som NFO, hvor høyt aktivitetsnivå skal vi ha. Forslaget ble gjennomgått, og justert underveis.  Økning i kontingent og midler til en ”konsulent” fra tidligere forslag blir bakt inn i budsjettet. Det ender med avdelingsvis avstemning og budsjettet for 2008 er godkjent.

Dag en er over, men det viste seg at Hotellet hadde glemt at vi skulle spise der. Avd. Widerøe hostet opp tidligere korrespondanse og alt ordnet seg.

Lørdagen starter med Studieutvalgets regnskap og budsjett, regnskap godkjent med samme positive kommentar som de to andre regnskapene. Budsjettet ble også godkjent uten kommentar.

Dermed var det en kort innføring i NFO’s nye dokumentserver. Heretter vil vi lagre dokumenter på nett slik at tillitsvalgte kan få tak på dem når de trenger dem. Det er også mulighet for lokalavdelinger og lagre sine dokumenter på nett, men på en annen adresse så de blir helt adskilt med egen adgangskontroll. 

Luftfartsdirektør Heine Richardsen var invitert til representantskapsmøtet og holdt et innlegg. Han presenterte tilsynets oppbygning og hvordan de igjen er med internasjonalt. 

Norsk luftfart er en del av skandinavisk – nordisk – europeisk(EU) – pan europeisk(hele europa) luftfart. EKAK er den europeiske delen av ICAO. Det er ICAO som er den globale premissgiver, de er et byrå i FN med fullmakt til å regulere og koordinere internasjonal luftfart. De etablerer regler for luftrom, fartøy registreringer, flysikkerhet og detaljer om det enkeltes medlemsland rettigheter i forhold til luftfart. 

I Europa er det EASA som utarbeider regelverket, det er gjort til Norsk rett ved EASA forskriften. Formålet med EASA er:

 • Ensartet/høyt sikkerhetsnivå i Europa
 • Fremme EUs syn på flystandarder og sikkerhetsregler internasjonalt
 • Fremme fritt varebytte, fri bevegelighet
 • Høyt miljøbeskyttelsesnivå
 • Effektivisering (regelverk)

Midlene for å oppnå målet er:

 • Felles regler
 • Sertifisering
 • Opprettelse av EASA
 • Iverksettelse av regler

Flytekniske reguleringer:

 • Part-M
 • Part-145
 • Part-66
 • Part-147

Seksjon A regulerer sivil luftfart.

 • Spesifiserer vilkår og betingelser for personer og organisasjoner som er involvert i Continuing Airworthiness Activities (CAM) (-M)
 • Fastsetter hvilke tiltak som skal gjennomføres for å opprettholde luftdyktigheten inkludert vedlikehold. (-M)
 • Fastsetter krav for organisasjoner til å kvalifisere for utstedelse eller opprettholdelse av godkjenning for vedlikehold av fly eller komponenter. (-145)

Han presiserte også hvor viktig det er å være med i working groups i spørsmål som opptar oss. Det er der vi har påvirkningsmuligheter. Når saker kommer lengre opp i systemet er det nesten umulig å forandre på noe.

Når det gjelder utdanningsbehov for flyteknikere så jobber ICAO med et nytt konsept for utdanning av teknikere. Det blir kompetansebasert istedenfor eksamensbasert som i dag. Smalere og mer rettet utdanning som skal harmoniseres på verdensbasis. Arbeidsgrupper vil bli opprettet med mulighet for deltakelse.
Det er et stipulert behov for teknikere, i tillegg til dagens uten at det er tatt hensyn til skjevhet i aldersgruppene. Dette er beregnet etter forventet trafikkvekst.

 • Europa                 9000 teknikere før utgangen av 2009
 • Verden                 450.000 teknikere i 2020

Med det estimatet burde ingen flytekniker være redd for arbeidsledighet.

Det nye er at de ser mer på operative tendenser. Økonomisk tilsyn går inn og ser om selskapene har økonomi til å drive. I dag skal et selskap som ikke har mulighet til å drive etter reglene, ikke nok ansatte med rett kompetanse, ikke rett materiell eller har stor nok egenkapital skal levere fra seg driftstillatelsen.

En annen ting som er nytt er at fra 1. Februar kommer ikke STS til å få besøk av tilsynet (hvis de ikke blir invitert). Det er Luftfartsstyrelsen i Sverige som er tilsynsorgan for STS.

Richardsen nevnte at det var i planene å invitere fagforeningene i flybransjen vil til foredrag om EASA, muligens i Köln.

 

Pieter Doyer gikk igjennom internasjonalt arbeid.

Det viktigste av alt:

NFO MÅ FÅ EN KANDIDAT TIL INTERNASJONALT ARBEID, HVIS VI FORTSATT SKAL VÆRE MED DER REGLENE LAGES!!!!

Dette må vi ha klart innen 25. Juni. AEI’s kongress blir i Malmö 18-20 september og da trekker Pieter seg fra dette.

En viktig arbeidsgruppe er 21 039, part 21 omhandler produksjon av fly og flymateriell. Krav til typeopplæring fra part 66 og over til part 21. Når nye flytyper blir typegodkjent skal også opplæringen være godkjent. Dermed vil EASA få mer direkte innflytelse på utdanningsnivået på flyteknikere, piloter og kabinbesetning.  Der er det viktig at AEI er med for å hindre at lovverket blir utvannet. Industrien ønsker lettere og mer fleksible regler, der er det salgsargumenter og økonomi som kommer først og sikkerhet senere. Det er ikke alltid vi får  det slik vi ønsker med resultatet hadde vært mye verre hvis vi ikke hadde hatt AEI.

Den gamle tunge saken om ufaglært i cockpit ble også diskutert, det er en uheldig situasjon at det er enda en yrkesgruppe som utfører jobber og opererer systemer. NFO ønsker ikke ufaglærte i cockpit. Siden det er kun ett selskap som praktiserer dette i Norge ble det besluttet at saken overføres til den lokalavdelingen for videre behandling der.

Hvor går veien videre for NFO? Skal vi fortsatt være en fagorganisasjon som er basert på hobby tillitsvalgte? Skal vi jobbe mot å innføre tillitsvalgte på heltid?

 • Heltid                   høy kostnad           profesjonelle tillitsvalgte
 • Deltid                   kostnad   
 • Frivillig basis         lav kostnad            teknikere som jobber på fly til daglig.

Det var en del synspunkter på dette men de fleste gikk på at vi burde fortsette slik vi gjør i dag. Det å melde seg inn i en hovedorganisasjon er heller ikke noen god løsning for oss.

NFO har egen hovedavtale, noe som er utrolig bra til å være en så ”liten” forening.

Når det gjelder vårens hovedoppgjør så må lokalavdelingene først gå igjennom egen tariff. Så har du ønsker/forslag tar du kontakt med eget forhandlingsutvalg slik at det eventuelt kan tas med på tariffkonferansen.

Etter forrige hovedoppgjør har NFO og NHO luftfart gått igjennom lønnssystemet vårt. Det er greit å få treffe motparten utenom forhandlingene også. Hva mener de og hva mener vi. Det har vært flere møter, men siden dette skulle være kostnadsnøytralt var det ikke så mye man kunne gjøre. Det lønnssystemet vi har i dag kommer i grove trekk til å fortsette.

Så var det kun ett punkt som gjenstod, VALG!

Valgkomiteens formann Knut Grønnskar presenterte valgkomiteens innstillinger som ble klappet igjennom en etter en. Hele valget var unnagjort på tre minutter.

Slik ser årets tillitsmannsliste ut:

Leder

Roger Handeland

Ikke på valg

NAS

Nestleder

Per Ferskaug

2 år

STS

Sekretær

Martin Ore

2 år

STS

Kasserer

Nils Terjesen

Ikke på valg

WF

 

 

 

 

INFO redaktør

Øystein Gjengedal

2 år

STS

 

 

 

 

Støttekassa

Jan Eivind Stenhaug

1 år

NAS

 

Nils Terjesen

1 år

WF

 

Bård Arnesen

1 år

STS

 

 

Revisorer

Dag Langeland

1 år

STS

 

Jan Borgan

1 år

WF

 

 

Komite ledere.

 

SU

Wenche Jensen

2 år

WF

TU

Simon Mcveigh

2 år

NAS

INFO

Øystein Gjengedal

2 år

STS

HMS

Andreas Sundt

2 år

WF

TK

Trond Hedsten          

2 år

STS

 

 

Valgkomite.

Sverre Fjørtoft

1 år

WF

 

Jan Eivind Stenhaug

1 år

NAS

 

Knut Grønskar

1 år

STS

 

 


Etter dette var det klart for årets festmiddag.


Det ble til en hvis grad feiret at NFO er 70 år i 2008, men det store jubileet utsettes til 75 års festen. Meget bra underholdning under middagen var ordnet av NFO avd. WF`s festkomité. Bildet viser hvordan intimbarbering foregår i Bodø.

På vegne av Sekretariatet, deltakere og ikke minst gjester; takk for et fint møte og et godt arrangement.
Øystein Gjengedal