Pensjonsordninger under endring.                             
      

Publisert:
02.10.08.


 

 

NFO fikk anledning til å delta på seminar i FAFO’s pensjonsforum fredag 5. september, som observatør.  Temaene var: ”Nye endringsbølger i tjenestepensjonsmarkedet” og ”Levealder i nytt pensjonssystem”
Det møtte opp ca 60 deltakere som i hovedtrekk representerte bank og forsikringsbransjen, berørte departementer, store arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner m.fl.

Seminaret var delt opp i 2 temaer med en total varighet på 3 timer. 

Del 1:

Som første punkt på programmet, og som første rapport i sitt slag, fremla FAFO rapporten "Nye endringsbølger i tjenestepensjonsmarkedet?". Denne ble presentert av Geir Veland og bygde på en spørreundersøkelse besvart av 1289 bedrifter og totalt 40782 personer.
Rapporten bekreftet lang på vei utviklingen fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte bedriftspensjonsordninger.  Bedriftene som oppretter nye ordninger la seg også i hovedsak på minimum ytelsesnivå (2%). Et nivå som mer er av symbolsks karakter enn reell pensjonsverdi.
En registrerte også at bedrifter med ytelsesordning begynte å erstatte disse med innskuddsordning. Dette ble begrunnet med mer forutsigbare kostnader for bedriftene. Derimot vil fremtidig pensjonsnivå for den ansatte bli mer usikkert.
Svarene i undersøkelsen måtte leses med en viss forsiktighet etter som utvalget var noe skjeft (store bedrifter noe overrepresentert) og at pensjonsspørsmålene var til dels kompliserte for dem som svarte på spørsmålene.
Tyngden på de ytelsesbaserte ordningene ligger i følge rapporten rundt et 66% nivå. Disse ordningene er mest utbrett innenfor finansnæringen og større bedrifter hvor arbeidstakerens inntektsnivå er mer enn kr. 450000.
De innskuddsbaserte var mest utbrett innenfor bygg og anlegg, hotell og restaurant.  

Nordea representert med Jørund Vanvik hadde et eget innlegg om: "Utviklingen i pensjonsmarkedet sett fra en pensjonsleverandør"

* Utviklingen går mot større valgfrihet til pensjonsordninger.
* Nytegnede pensjonsordninger er Innskuddsbasert.
* Ser en tendens til overgang fra Ytelses- til Innskuddsbaserte ordninger. (Hovedsakelig større bedrifter, mer enn 100 ansatte) Hovedbegrunnelse. Enklere oversikt over utgiftene for bedriftene. Mange bedriftene velger lav premie (2%) som er minimumskravet i den obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP).  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet var representert med Jan-Erik Støstad.
Departementet har nedsatt et eget utvalg som frem til 31. mars 2009 skal utrede tjenestepensjonsordningene med den hensikt å tilpasse disse til ny folketrygd og AFP. Utvalget vil ta for seg både de private tjenestepensjonsordninger, statens- og kommunal-pensjonsordninger. 

I løpet av 4. kvartal vil departementet fremlegge sin innstilling til Ny Folketrygd basert på kommentarene som kom inn fra de forskjellige høringsinstansene. Her i blant NFO's kommentarer. 

Del 2:

Statistisk Sentralbyrå (SSB) ved Nils Martin Stølen orienterte om "Levealder i nytt pensjonssystem" Her ble det mye matematikk som gikk langt over hodet på undertegnede. Når det hele ble dratt sammen til noe forståelig kan det se ut som om SSB anbefaler modellen med såkalt arvegevinst i opptjeningsperioden. (Innskuddsbasert folketrygd). D.v.s. at en får et påslag i pensjonsgrunnlaget når andre i din alder faller fra. Arvegevinsten er allerede regnet inn i SSB's modell og vil derfor ikke heve pensjonen. Denne modellen gikk NFO imot i vårt høringssvar. Et annet moment var at deres forslag ville innstramme pensjonsytelsene ytterligere. Holdningen var også at pensjonistene også skal "betale" en del av sin pensjon. Utbetaling av pensjonene i den nye modellen følger ikke lønns- og prisutviklingen.  

Aktuar Knut Bratland hadde fått i oppdrag å sette "Et kritisk søkelys på SSB-rapporten" Han satte fingeren spesielt på levealder og arvegevinst problematikken. Han mente at SSB sin beregningsmodell var mangelfull.
Han var svært kritisk til en såkalt innskuddsbasert folketrygd av flere årsaker. Ikke minst det at pensjonsopptjening skal kunne forstås av folk flest. 

Stein Reegård i LO var sistemann på lista. Han benyttet kun noen få stikkord. De gikk i favør av ytelsesbasert folketrygdmodell (1,35%) i stedet for arvegevinstmodellen. 

Notat fra seminaret:
Kjell Paulsen