Tariffkomiteen informerer, Høst 2009.               

Publisert:
08.11.09
TK forbereder seg i disse dager til Hovedavtale forhandlinger. Avtalen gjelder ut året, og videre 2 år av gangen hvis ikke en av partene skriftlig sier den opp med 6 måneders varsel. Ellers er normal løpetid for Hovedavtalen 4 år. Avtalen ble allerede sagt opp i sommer, og alt er nå klart for å møte NHO.

Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler som er eller blir opprettet mellom NHO/NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO).

Under forhandlingene er det snakk om redigering av tekst, muligens noen nye tekstforslag. Første forhandlingsmøte er stipulert til rundt månedsskiftet november/desember.

 


Tariiffkomiteen og Teknisk Utvalg (TK og TU), har  i de siste 2 måneder, samarbeidet i en arbeidsgruppe med NFO’s omfang som utgangspunkt. EASA’s regelverk er under stadig endring og de nye reglene implementeres også i Norge. Dette får konsekvenser for utdannelsesforløp og tilhørighet til personell som er eller kan tilknyttes NFO. Arbeidsgruppens rapport og konklusjon vil legges frem for Sentralstyret i midten av november, og vil så, antagelig hvis bli behandlet som eget punkt på agendaen på det årlige Representantskapsmøtet i slutten av januar.

Nye forhandlinger blir det igjen rundt 1.april. Da skal Hovedoppgjøret 2010 håndteres. Disse forhandlingene tar for seg Overenskomsten med vedlegg. Dette er også en 2 årig avtale, men med lønnsjustering etter 1 år som kalles Mellomoppgjør.

Det har vært et ønske om å opprette et eget Pensjonsutvalg, og dette arbeidet er i gang. Dette utvalget vil bli lagt under TK, og hver Lokal avdeling vil ha sin representant. Etter det jeg forstår vil Kjell Paulsen være koordinator i utvalget. Oppstart vil skje så snart Sentralstyret har godkjent opplegget.

Innspill til ovennevnte saker gjøres normalt gjennom egen Lokal avdeling. Men, alle kan ta direkte kontakt med TK. Det kan være når det f.eks gjelder tips, innspill, nye forslag, forskjellige spørsmål, og lignende.

 

Trond Hedsten

Leder Tariffkomiteen.