Part 66/Part 147 workshop 29. Oktober 2009.     

Publisert:
13.11.09


29. Oktober arrangerte EASA workshop I Köln hvor blant annet utvidede rettigheter for B2 personell og B3, Full L og Basic L licence var aktuelle emner.

På Workshoppen stilte Sverre Fjørtoft fra NFO og Simon McVeigh, Fred Bruggeman og Jonn Eagles fra AEI. Som reisefølge hadde jeg Siv Lena Vikjord som er leder for Base Maintenance hos Widerøe.       

De nye flytekniske sertifikatene vil bli som følger, B3, Basic L og Full L. B3 licence blir for mekaniske systemer på flymaskiner under 2000 kg, med begrensede rettigheter på avionikk. (tilsvarende dagens B1.)  Da B3 dekkes helt av B1.2, er dette sertifikatet lite aktuelt for NFO sine medlemmer. Det er visstnok aldri utstedt noen rene småfly vedlikeholdssertifikater i Norge. Når det gjelder Full L og Basic L kan dette trolig bli mer aktuelt for noen av våre medlemmer. I disse klassene kommer alle luftfartøyer som ikke dekkes av B1 og B3 slik som seilfly og luftskip. Helikoptre dekkes som før av B1.3 og B1.4.

For de som ønsker disse nye sertifikatene, så må de nok til utlandet for å ta basic/type treningen. I Norge utdannes det kun på B1 og B2 nivå, noe som er alt for mye for en som ønsker kun ren B3. B1 og B3 dekker heller nesten ingen ting i L licence. For en Basic L på et enkelt seilfly vil det være snakk om noen få uker med trening for å få et sertifikat. Skal du ha med motor, blir det noen uker til. Skal du ha Full L, så tar det nok noe lengre tid. Jeg tror nok det kan lønne seg å ha fast jobb på et flyverksted før man satser på en slik utdanning i Norge?

Den store forandringen for våre medlemmer vil nok være de utvide rettighetene for de som har rene B2 sertifikater. Her får B2 teknikeren fulle CRS rettigheter på elektro og avionikk i alle mekaniske systemer på et luftfartøy, hvis det holder med ”simple test” for å verifisere funksjonen av systemet. Tilsvarende det samme som en B1 tekniker kan gjøre på avionikk systemer i dag. B2 teknikeren vil også kunne bli godkjent i egen Part 145 organisasjon til å gi CRS på A-tasker etter påkrevd opplæring. B2 teknikeren vil kunne gjøre M prosedyrer IAW MEL og defere defekts til DDL. B2 teknikeren vil trolig også kunne ta oil/service check på et luftfartøy, så lenge det ikke skal vurderes mekaniske systemer i checken.  Dette fører til at en B2 vil bli mye mer selvstendig og dermed være mye mer attraktiv å benytte seg av for en vedlikeholdsorganisasjon, selv på selv en mindre base da de ikke er lengre er avhengig av til en hver tid å ha en B1 til å gi CRS etter en planlagt reparasjon eller vedlikehold av et luftfartøy.  B2 teknikeren vil ikke få kategori A i PART 66 AMLen.

For de som savner definisjon på ”simple test”, så vil dette bli mer nøyaktig beskrevet av EASA samtidig med at det nye regelverket trer i kraft.

Alle som har B2 når regelverket trer i kraft vil få ”grandfathers rights”, slik at ingen trenger formelt å ta noen etterutdanning, men jeg vil gå sterkt ut i fra at ikke noen Part 145 organisasjon vil gi CRS rettigheter til noen som ikke er kvalifiserte. Hvordan de vil gi etterutdanning skal bli interessant å se? Det kommer også klart frem av det nye regelverket at både tekniker og vedlikeholdsorganisasjon er ansvarlige for at man ikke går ut over sitt kompetansenivå. De nye reglene gjør at grunnutdanningen for B2 personell etter hvert vil bli utvidet til ”level” 3 i elektro og avionic i mekaniske systemer, noe som det ikke er i dag.

Et skjær i sjøen kan være at vi igjen kanskje vil oppleve at noen faller i mellom to stoler. Går det som EASA ønsker, så blir regelverket ferdig behandlet i EU kommisjonen i år 2010, med en implimenteringstid på 18 måneder. Ved hjelp av enkel hoderegning vil det si at hvis ikke ”grandfathering” perioden blir ca 4-5 år er jeg redd for at de som tar B2 i dag må ta mange nye moduler for å få en Part 66 AML etter de nye reglene. EASA ser for seg kun 1 til 1,5 år ”granfathering”. Det skolene i Norge kan gjøre for å unngå disse problemene er og tidligst mulig finne ut hva de må gjøre for å komme på riktig ”level” i alle moduler samt å sende siste høringsutalelse til EASA for å få utvidet ”grandfadtering” perioden så vi slipper å miste dyktige kandidater underveis.

NFO og AEI vil gjøre sitt for at det blir færrest mulig som faller av.

Sverre Fjørtoft

NFOTU/Part 66/147
http://www.easa.eu.int/ws_prod/g/g_events.php