Luftfartskonferansen 2010
Publisert: 28.02.2010
I begynnelsen av februar ble Luftfartskonferansen 2010 avholdt i Bodø. Arrangør som vanlig var Luftfartstilsynet(LT) med Heine Richardsen i spissen. Arrangementet kunne feire sitt 10 års jubileum i år. Konferansen hadde samlet hele 350 deltagere. Det er ny rekord. Både NFO sentralt og avdelingene stilte med deltagere på konferansen. Det er tydelig at norsk luftfart viser tegn til å komme seg etter noen vanskelige økonomiske år. I alle fall så flere seg råd til å delta i år.
Luftfartskonferansen 2010
Konferansen ble åpnet av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Hun
holdt en lang tale som jeg husker som et stort gjesp. Det fremkom ikke noen
politiske signaler utover at luftfarten var viktig for det norske samfunn og at
luftfarten måtte belage seg på at det kom miljøavgifter. I tillegg ble det jobbet med å få ned de statlige kostnadene. Les; budsjettkutt for LT.

Da var det mer fart i Odd Tore Fygle, ordfører i Bodø. Han benyttet anledningen til å markedsføre Bodø som det naturlige valg, når plasseringen av en ny felles jagerflybase skulle avgjøres. Det måtte bare bygges en ny rullebane. Hele 2300 personer hadde i dag sitt daglige virke militært og sivilt på Bodø Lufthavn. En avstemming gjort i avisen Nordlys, kunne vise at dess mer det bråkte, dess mer positiv ble Bodø`s befolkning til jagerflybasen. Så da så !

Luftfartsdirektør Heine Richardsen kåserte over LT sin utvikling de siste 10 årene med både flytting og omorganisering av LT sin virksomhet. Heine poengterte at man nå hadde greid å bygge en solid faglig plattform for den tilsynsvirksomheten som LT utfører i dag. Han så for seg store utfordringer i tiden fremover med EASA som en del av hverdagen, pluss kommende oppgaver med økt miljøfokus, fusjoner og skiftende eierskap og samt kontroll av selskapenes økonomiske bæreevne. Dette ville kreve resurser i tiden som kommer.

Så fikk vi en gjennomgang av sikkerhetsutviklingen innenfor sivil luftfart i Norge i perioden 1994 til 2009. I denne perioden har vi ikke hatt fatale ulykker i Norge med rutefly. Det har blitt fløyet hele 4,8 millioner flytimer uten personskader. Noe som må sies å være svært bra. Fullt så bra sto det ikke til innenfor helikopter operasjoner. Særlig innenlands helikopterflyging har mange og alvorlige havarier. Når det gjaldt helikopterulykker offshore, så skyltes hele 50% av havariene tekniske feil. Innefor allmenfly skyldtes 20%   tekniske feil. Det er ikke tvil om at det finnes et forbedringspotensiale innefor teknisk sektor. Totalt sett, med unntak av innenlands helikoptertrafikk, så har vi hatt en positiv utvikling innefor flysikkerheten i Norge.

Just culture. Det er vanskelig å definere dette begrepet. Det spenner over alt fra arbeidsmiljø, holdninger, kompetanse og verktøy. Det er viktig at man innenfor den sikkerhetskulturen vi må ha i luftfarten, har et åpent og tillitsfullt arbeids og rapporteringsklima. Å straffe folk fordi de gjør feil, vil torpedere viljen til å rapportere egne feil. Det igjen vil ødelegge muligheten til å lære av hverandres feil. Rapportering av hendelser og avvik er viktig og skal være et hjelpemiddel til å øke flysikkerheten i Norge. Dessverre har de fleste rapporteringssystemene en tendens til å stoppe opp fordi man ikke får noen tilbakemelding på rapportene eller at svarene man får er på bærtur. When i doubt – report. Incidents is free learning opportunities.

Det ble delt ut to sikkerhetspriser under konferansen. Sikkerhetstrofeet 2010 ble tildelt instruktør George B.Lundberg, i Oslo Flyklubb. Han opplevde motorhavari under en skoletur fra Kjeller. Turen endte opp ned i en liten elv i Østmarka. Utrolig nok uten personskade.

Et nytt trofe ble innstiftet på konferansen. Rapporteringstrofeet. Trofeet skal gå til en person eller organisasjon som viser spesiell god rapportering til Luftfartstilsynet. Prisen gikk til CHC Helicopter, Norway.

Etter disse innledende foredragene var det lagt opp til 9 forskjellige arbeidsgrupper. Det vil gå for langt å ta med alt vi var innom i de forskjellige arbeidsgruppene. Spesielt interesserte kan gå inn på www.luftfartstilsynet.no/konferanse. Her ligger alle innleggene m.m. Alt i alt var deltagelsen på konferansen vel anvendt tid. Gratulasjoner til Heine Richardsen og LT for et godt gjennomført arrangement.


Knut Grønskar