Bransjetur til EASA i Køln
Publisert: 10.11.10
Luftfartstilsynet arrangerte 27. og 28.oktober, i samarbeid med EASA, bransjetur til Køln i Tyskland. Første dag bestod av forskjellige workshoper, med innledere fra ulike deler av luftfartsbransjen, og et bredt fokus rettet mot regelverksutvikling i EU-systemet generelt. Dette ble i sin helhet organisert av Luftfartstilsynet.
NFOs deltakere
Målgruppen for turen var alle i norsk
luftfart som har behov for nærmere
kjennskap til EASA. Andre dag fokuserte
spesielt på EASA, og var i EASA sin regi.
Informasjonsdirektør Tor O. Iversen i
Luftfartstilsynet ønsket alle velkommen
til bransjeturen til Køln. Dette var tredje
gang turen ble arrangert. I fjor gikk turen
til Brussel, og dit planlegges neste
års tur. Han redegjorde for det norske
tilsynets oppbygging, og dens viktige
rolle innen security-, analyse- og
kvalitetsarbeid. Målsettingen er å
forvalte regelverket korrekt i forhold til
EASA og ICAO.

Seniorrådgiver Tomm-Alexander Øvre
fra Luftfartsseksjonen i
Samferdselsdepartementet
gjennomgikk EASA, som den
europeiske regelverksutvikler,
og premissleverandørrollen for
norsk luftfart. Han fokuserte på
historikken og omfanget av
EU-regelverket, og belyste fordeler og
ulemper samt
Samferdselsdepartementets arbeid
mot EU. Videre viste han til at ICAO,        NFO`s deltakere: Rune Thuv, Roger Handeland og Tord Holen
Eurocontrol, JAA og ECAC som er på 
vei mot målet om å oppnå ett helhetlig europeisk regelverk, som vil gi lavere kostnader og like regler. Safety området er nytt og problematikken rundt spesielle hendelser som askeskyer er også nye saker. Det er veldig viktig at Norge forholder seg til utvidelsen av EASA 216/2008 forordningen, flight crew licensing, operator of aircrafts og safety of foreign operators. Han gjennomgikk også EU’s rolle som regelprodusent. Dette er viktig å forholde seg til, da rollen til EU er betydelig sett i relasjon til:
• Harmonisering
• Konkurranselikhet
• Høyere sikkerhetsnivå i hele Europa
• Enklere for de enkelte selskaper
• Mindre grad og mindre behov av særbestemmelser lokalt fra landenes nasjonale myndigheter, som ofte tar hensyn til nasjonale
  behov, mens EU tar utgangspunkt i Europeiske behov.

Øvre gjennomgikk og redegjorde veldig godt om Samferdselsdepartementets EØS strategi og elementer.

Inger-Helene Enger fra Norsk Kabin Forening (NKF) presenterte i sitt innlegg viktigheten av felles regelverk, som en felles plattform for alle aktører innen luftfarten, også sett fra arbeidstakernes perspektiv. Hun gjennomgikk og belyste flere områder, blant annet hvorfor det er behov for regelverk for kabinbesetning. Hun snakket om viktigheten av å påvirke aktørene i Europa, med fokus på at det hjelper at norske arbeidstakerorganisasjoner er tilstede for å påvirke EU regelverket. Hun viste også til at det kreves mye arbeid for å bli hørt i internasjonalt sikkerhetsarbeid, men dette har gitt og gir fortsatt positive resultater for selskaper, myndigheter, passasjerer og ansatte.
Deltakere på bransjetur Deltakerne på Bransjeturen

Roger Handeland og Tord Holen fra Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), hadde innlegg med fokus på behovene for samordning av klare regler for industriens flytekniske virksomheter, og flyselskapenes behov sett i en større sammenheng. Spesielt sammen med arbeidstakernes og individenes rettigheter, og behov inkludert det operasjonelle, noe som krever ett felles regelverk, samt klare og tydelige myndighetskrav fra EASA om blant annet individuelle og personlige sertifiseringer. Kompetanseutvikling med utdanningskrav fra myndighetene er med på å trygge plattformen til flysikkerheten, og gir også like vilkår. Tord Holen som er internasjonal formann i Teknisk Utvalg, i Aircraft Engineers International (AEI), deltar i arbeidet med EASA. AEI har sertifiserte flyteknikere fra stort sett hele verden som medlemmer. Holen deltar for AEI i mange høringer i EASA, og relasjonene mellom EASA og AEI er mangeårige og omfattende. NFO har gjennom årelangt og mye arbeid, arbeidet for felles regelverk og plattform, i EU. Fokuset på blant annet bruk av Minimum Equipment List (MEL), er et område som det fokuseres på fra flere medlemsland i AEI. Intensjonen er at feilanmerkninger på luftfartøy skal identifiseres før MEL kan benyttes.

Avinor redegjorde godt om viktigheten av deltakelse i europeisk regelverksutvikling, samt oppbyggingen av dagens organisering av Avinor. Strategisk arbeid innen security er blitt et viktigere og utvidet arbeidsområde de seneste år, noe som også ses på kostnadssiden.

EASA presenterte sin virksomhet på dag 2, i EASA-bygget på motsatt side av Rhinen, ovenfor Kølner Domen i den sentrale delen av byen. Vi fikk ett bredt og godt detaljert bilde av hvordan EASA er oppbygd, og viktigheten av samarbeidet og avtaleområdet mellom EASA, FAA (USA) og TCCA(Canada). Aktiviteter innen områdene Approvals & Standardization ble redegjort for, og disse er veldig viktige innen flyindustrien. Nødvendigheten av felles standarder er tilstede, og Safety Analysis arbeides det mye med. Det ble redegjort for hvordan EASA arbeidet med utarbeidelse av nye regler og hvordan endring av dagens regler skjer.

Bransjetreffet var lærerikt og veldig bra, med tid til god dialog om interessante emner, både historiske og fremtidsrettede.

Senior informasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet oppsummerte bransjetreffet med at det er viktig å skape allianser og lytte til hverandre.

Rune Thuv