Kjell Paulsens foredrag om pensjon
Publisert: 02.02.2011Under NFOs representantskapsmøte 29. januar, holdt Kjell Paulsen, mangeårig NFO tilitsvalgt, nå pensjonist, foredrag om det nye pensjonssystemet som trådte i kraft fra 1. januar 2011.
Kjell Paulsen, foredrag.

Vanlig pensjonsalder i Folketrygden er
ikke lenger 67 år, den er nå fleksibel,
man kan velge å pensjonere seg fra
man er 62 år, selv om man ikke har
AFP, og det heter alderspensjon. Vel
og merke hvis man har høy nok
opptjening. Man kan jobbe og tjene opp
pensjon helt til man er 75 år. Tidligere
du tar pensjon desto mindre får du pr.
år. i pensjon.

Den nye ordningen gjelder for alle født
fra og med 1963, for dem født tidligere
enn 1954 er opptjeningen etter
gammel ordning, men de kan velge å
ta alderspensjon fra man er 62 år,
hvis man har høy nok opptjening. For
dem født fra 1954 til 1963 er det en
kombinasjon av ny og gammel ordning,
tidligere i perioden man er født desto       Kjell Paulsen
mer regnes etter gammel ordning, og
senere desto mer av den nye ordningen.

Før var full opptjeningstid i Folketrygden 40 år, og opptjeningen ble regnet av de 20 beste årene. Nå regnes opptjeningen som 18,1% av alt man tjener hvert år i alle år man jobber. Fra man er 13 til man er 75 år, men max 7,1G hvert år, som regnes om til en ”pensjonskapital”, offisielt kalt pensjonsbeholdningen. 1 G er folketrygdens grunnbeløp, og reguleres vært år, per i dag er det kr
75 641,-, 7,1 G er 537 051,- alt over dette gir ikke mer pensjonsopptjening. De som har lav eller ingen pensjonsopptjening vil få en garantipensjon fra fylte 67 år, og kan ikke pensjonere seg før det. Garantipensjon tilsvarer den gamle minstepensjonen.

Pensjonen blir også levealdersjustert, når man er 61 år regnes det ut en antatt levealder på det årskullet man tilhører, og når man pensjonerer seg deles pensjonskapitalen på antall år frem til antatt levealder, og det blir den årlige pensjonen. Pensjonen blir justert opp med prisstigningen – 0,75% pr. år. Garantipensjonen følger prisstigningen helt.

Man kan jobbe så mye man vil ved siden av pensjonen. For de som har AFP vil den komme i tillegg til alderspensjonen livet ut, men kr 19 200,- mindre pr. etter fylte 67 år. For å få AFP må man ha jobbet 7 av de siste 9 år hos en arbeidsgiver som gar AFP. Der er opptjeningen 0,314% av pensjonsgivende inntekt pr. år opp til 7,1G. Opptjent AFP kapital deles på antatt forventet levealder etter pensjon.
Også de med AFP kan jobbe så mye de vil etter de har tatt ut AFP.

Den nye ordningen er en fordel for dem som har kommet tidlig ut i jobb, de som har lang utdannelse og ”surrer” lenge før de kommer i jobb vil tape på den nye ordningen, selv om det tjener mye. Dette siden alt over 7,1G ikke gir mer pensjonsopptjening. De som har vært hjemmeværende taper også på ny ordning, siden alle år teller med, og ikke 20 beste som før.

Dette er et veldig komplisert tema, for utregning av din pensjon gå til NAVs pensjonskalkulator.

Hele presentasjonen.


Jan-Kristian Hansen