Solakonferansen-dag 2
Publisert: 29.10.2011Dag to av Solakonferansen var viet til ”morgendagens luftfartspolitikk”. Dette programmet var særlig preget av to hovedforelesere: David Learmount fra Flight International og Ricard Gustafson, direktør i SAS AB.
Paneldebatten under Solakonferansen
Det var David som åpnet dagens
program. Han har bokstavelig talt fulgt
utviklingen i luftfartsbransjen i en
mannsalder. I dag viet han mesteparten
av sin forelesning til flysikkerheten, og
utviklingen av denne. Han hadde da
særlig fokus på utviklingen for fly kontra
helikopter. Statestikken viser at selv om
helikoptrene er blitt mer moderne og
sikrere, så har man ikke sett noen
særlig positiv utvikling i                                Paneldebatten
ulykkesstattestikkene. Den utviklingen
man derimot har lagt merke til er at helikoptrene feiler mindre, og at det i større grad skjer fatale ulykker basert på menneskelige faktorer. Her må bransjen ta et tak mener David. Dette kan gjøres med flere grep: strengere regulering fra myndighetene, strengere krav til piloter i form av simulatortrening og større forståelse av flysikkerhet blant operatørene/bedriftene.

En regel kommer aldri uten unntak, David trekker frem helikoptertrafikken til og fra norsk sokkel. Dette er et eksempel der ulykkesstatestikken har hatt en veldig positiv utvikling. Dette roser han både myndighetene, oljeselskapene og operatørene for. Dette er det eneste sted i verden der man ser en sikkerhetskultur og en utvikling innen helikopter som kan sammenlignes med utviklingen innen for fly.

Fra Avinor kom direktør Dag Falk-Petersen og presenterterte Avinor både med et lite tilbakeblikk på utviklingen etter flyttingen til Bodø, men og med hva som er i vente i fremtiden. Falk-Petersen viet mye av tiden på podiet til å snakke om fremtidig struktur i Avinor, samt arbeidet frem mot ”single europeean sky”. EASA og EU har en målsetting om at alle medlemslandene skal ha en ”felles” flysikringstjeneste slik at en får like konkurransevilkår over hele Europa. Dette arbeidet er Norge også en del av, og Avinor deltar aktivt for å gjøre de omleggingene som er nødvendige. Hele flysikringstjenesten kommer under lupen, og det vil også bli sett på ulike effektiviserende tiltak som for eksempel ubemannede tårn.
RickardGustafson
På årets Solakonferanse var det også besøk av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Hun kom i sin jubileumstale inn på fokuset på helikoptersikkerheten. Vi har alle den tragiske helikopterulykken i Hardanger i minnet, noe som statsrådens tale også bar preg av. Det vil derfor bli satt inn ekstra midler i årets statsbudsjett for arbeid med innenlands helikoptersikkerhet. Luftfartstilsynet har sammen med operatørene på innlandet satt ned en samarbeidsgruppe for innenlands helikoptersikkerhet i likhet med det vi har offshore. Dette arbeidet ser statsråden som svært verdifullt og gir derfor nødvendige midler til dette.

Som en slags avslutning på konferansen kom direktøren i SAS, Rickard Gustafson på podiet og holdt en pressekonferanse om fremtiden til SAS. For mange var dette gjerne det store høydepunktet på konferansen, og bloggene på internett hadde skapt mye oppmerksomhet rundt dette på forhånd.

I korte drag kan vi beskrive det som ble presentert som den nye veien for SAS. Gustafson la frem strategien for hvordan SAS skal vokse til å bli det mest lønnsomme flyselskapet og det selvsakte valget for skandinaviske passasjerer. SAS kaller programmet sitt og utviklingen videre for ”4 exellences”. Programmet går ut på strategisk måte SAS kan bli best på service, økonomi, ansatte og bedrift. Programmet er en målsetting om kontinuerlig utvikling og inneholder elementer som ”Performance Management” og ”LEAN”

Som en kort oppsummering kan vi si at årets Konferanse hadde mye helikopterrettet sikkerhetsfokus, og var både nyttig og interessant. Det var også en artig opplevelse å ha den ”gamle” SAS direktøren på podiet samtidig
som den ”nye” satt i salen og stilte spørsmål. En vell gjennomført konferanse
og all honnør til arrangøren.

                                                                                                                             Rickard Gustafson

Torbjørn Erland
Norsk Helikopter Ansattes Forbund