NFO på facebook
Luftfartskonferansen 2012, del 1.
Publisert: 05.02.2012
Luftfartskonferansen 2012 i Bodø 29.februar-01.mars 2012.
Mottoet i år var ”Luftfart i endring – Hva skjer?”

Statssekretær Erik Lahnstein fra Samferdselsdepartementet åpnet årets Luftfartskonferanse. Erik Lahnstein la vekt på at aktørene i Norge skal ha en sikker og effektiv luftfart.
Erik Lahnstein

Han sa videre at Norge er et langstrakt
og spredt bebygd land, med enorme
avstander. 99,5 % av landets befolkning
har i dag mulighet å reise til og fra
hovedstaden samme dag, dette viser at
luftfartsstrukturen i norsk samferdsel
har et godt tilbud. Dette er viktig for
norsk næringsliv og for at det norske
folk får et godt tilbud om helsetjenester.

Avinor har av samferdselsdepartementet
fått i oppdrag å se på transporttilbudene
i denne sektoren i Norge. Luftfarten har
kryss-subsidiering med 1,5 milliarder          Statssekretær Erik Lahnstein
kroner av flyplasser i Norge, i tillegg
kjøper staten flytransport for ca 0,5 milliarder kroner pr år.

Gjennom et tett europeisk samarbeid kan Luftfartstilsynet(LT) utvikle seg innen flysikkerhetstjenester og bidra til en reell reduksjon av kostnadene innen flyvning samtidig som sikkerheten ivaretas. Kostnadene må reduseres for aktørene i luftfarten. Det gjenstår å gjennomføre disse planene i praksis.

70 % av flyforsinkelsene i Norge er på grunn av lufthavnene. Hvis ”slots” fordeles mer effektivt så antas det at det gir rom for mange millioner flere passasjerer pr år. Tett dialog med andre land for å utvikle standarder er viktig. Europeisk økonomi sliter, og luftfart er en del av denne problemstillingen. Tidstap hemmer også europeisk vekst og velferd. Norge har en litt annen situasjon og må derfor ha lov til å regulere mer selv.
Årets konferanse har et fokus på sikkerhet! En effektiv luftfartstjeneste er viktig for å nå målene!

Luftfartsdirektørens åpningstale ved Heine Richardsen
Årets konferanse er om luftfart i endring. Det er konkurranse mellom flyselskaper og vi vil nok se konkurranse også innen flyplasstjenester og flyplasser.

En samfunnsnyttig luftfart krever at man utvikler seg med løpende tilsyn og regelverksoppbygging. Dette må også ha en nasjonal forankring. Eksempel på dette er luftfarten i Nordsjøen, her har det nasjonale regelverket fungert og blitt utviklet nasjonalt.
Heine Richardsen
Flyplass strukturen i Norge med over 50 lufthavner fungerer godt i dag og dette følges opp.
Det internasjonale engasjementet til Luftfartstilsynet er stort, med mange ekspertgrupper mot ICAO, EASA og europeisk luftfart. Luftfartstilsynet deltar i regelverksoppbygging, for eksempel ”Singel European Sky”.
Nye regler utarbeides for flyplasser og de kommer fra EASA, disse er basert på erfaringer fra historiske data, blant annet registrerte værforhold osv. En bred internasjonal deltakelse med norske innspill er viktig for luftfartsbransjen. Sikker og samfunnsnyttig luftfart er forventet hos de reisende, og da må man ha regelverk som støtter dette. Infrastrukturen i Luftfartstilsynet er gjennomgått, nå kommer fasen med implementering slik at Luftfartstilsynet er rustet for fremtiden, for å ivareta harmoniseringen av regelverket i Europa.

NORSKE FLYSIKKERHETSRESULTATER ved Helle Aune Larsen Luftfartstilsynet
Hun gikk igjennom analyser fra norsk luftfart for perioden fra 1994 til 2011. Dette er delt opp i flere områder:
•Motorfly, privat: Det har vært en nedgang i ulykker fra
1994 til 2006, mens etter dette har det vært en økning.
                                                                                                    Luftfartsdirektør Heine Richardsen
•Innenlands helikopter: Gjennomsnittlig har det årlige
antall ulykker ligget på mellom 1-5 hvert år i perioden. Antall flytimer har i samme periode økt, slik at ulykkesraten har vist en nedadgående kurve.

•Rutefly: Dette er en tryggere statistikk enn de øvrige. Ulykkesraten innen området rutefly var høy i perioden 1999-2001. Det er et årlig snitt på 0-3 ulykker. Antall flytimer pr år er doblet i perioden 1994-2011.

Luftfartstilsynets pris i 2012 for god rapportering
Luftfartsdirektøren ga på vegne av Luftfartstilsynet årets pris for god rapportering til Widerøes Flyveselskap. Det ble poengtert at rapporteringskulturen er god i Norge, og de organisasjoner som er gode på rapporteringer løfter flysikkerheten, men flere kan bli bedre!

EUROCONTROL ved direktør for Air Traffic Management Bo Redeborn
Det vil skje en økning i europeisk lufttrafikk. For eksempel har Tyrkia størst prosentvis økning. Trafikkmengden vil i 2012 bli noe mindre enn i 2011, men fra 2012 til 2013 forventes det en marginal økning. Etter 2013 tilsier prognosene en større vekst. Flere områder i Europa vil få store utfordringer med kapasiteten i sitt luftrom. ”Singel European Sky” er viktig i så henseende. Det vil bli en felles europeisk luftromsregulering. Dette vil bedre den helhetlige reguleringen i luftrommet over Europa.

Rune Thuv
NFO INFO komitè