NFO på facebook
Luftfartskonferansen 2012, del 2
Publisert 12.03.2012
EASA – Progress and Priorities ved EASA chairman Michael Smethers

JAA kom med anbefalinger om regler for luftfart overfor nasjonale NAA myndigheter som bestemte reglene. Fra 2003 ble EASA etablert i Bryssel og senere flyttet til Køln. EASA overtok ansvaret fra JAA og i tillegg kom det flere endringer.
Michael Smethers

EASA utarbeider nå reglene som nasjonale NAA myndigheter må innføre i
sine land. I Norge er det Luftfartstilsynet som skal påse at regler fra EASA
følges for aktørene i Norge. Norge er ikke medlem i EU, men anses som
deltaker i EASA. EASA bygger også sin reguleringstankegang mot at kultur
og regler henger sammen. Regler må følges og man må bygge videre på
erfaringer. EASA og NAA’s må samarbeide i analyser av hendelser på grunn
av det store volumet for alle 39 stater som deltar i EASA.                                       EASA chairman Michael Smethers

Områder med utfordringer:
• Intern effektivisering
• Risikobasert regulering
• Samarbeid

Det forventes full endring i områdene innen 2015-2016 for:
• ATM(Air Traffic Management)
• Operations and Personal Licensing
• ATM and Aerodrome

I dag er det ca 600 ansatte i EASA. Samtidig må NAA’s effektivisere sine organisasjoner. Årsaken er endringer i hvor regler og bestemmelser vedtas.

LUFTFART I ENDRING ved Flemming Jensen, SAS
Luftfarten er i endring, billettprisene blir lavere og drivstoffprisene øker. Det antas at billettprisene vil fortsette å falle i årene som kommer. Oljeprisene har vært høye siste år, og har økt med ca 30 %.

Aktørene i luftfart har mange ansatte som har mye kompetanse og det er viktig å organisere seg effektivt. SAS har effektivisert driften gjennom flere programmer i flere år og har som mål å fortsette dette arbeidet fremover med programmet 4EXCELLENCE. 4EXCELLENCE er planlagt å gi en effekt basert på ca 30 initiativ med ca 5 milliarder svenske kroner fordelt over 2 år, 2012 og 2013. Dette er basert på forventningene i markedet.

SAS er et nettverksselskap og kunden kan kjøpe billetter fra for eksempel Bodø til Santiago, der kunden kan reise hele veien uten å sjekke inn underveis ved flybytter. SAS har hatt beste punktlighet i flere år og dette skaper også grunnlag for bedre økonomi. Mindre kostnader til crew bytte, ekstra overnattinger, ekstra forpleining, ombokninger til andre ruter osv.
SAS vil arbeide med blant annet 4EXCELLENSE slik at selskapet fortsatt blir
et av flyselskapene for fremtiden.                                                                            Flemming Jensen

ICAO ved leder av den nordiske delegasjonen Kurt Lykstoft Larsen
ICAO består av 191 medlemsstater og har kontor i Canada. 36 land har medlemmer i ICAO rådet. Rådet er avhengig av at nasjonene stiller ressurser til arbeidet i ICAO.Safety, Security & Environment er områder for ICAO sitt arbeid.

Frem mot 2030 antas det at antallet passasjerer og antall fly vil dobles. ICAO vil derfor fremover arbeide med en ny Global Aviation Navigation Plan(GANP). Security vil fortsatt bli meget viktig mot truslene om terrorhandlinger innen luftfarten.

Han påpekte sin personlige opplevelse av å reise til Norge med flybytte på Gardermoen på sin vei mot Bodø! Å måtte hente sin bagasje på mellomlandingen på Gardermoen for så å måtte sjekke den inn igjen og i tillegg måtte gå gjennom en ny sikkerhetssjekk igjen må være en norsk særordning. Dette bør Norge endre mente han! Det blir spennende å se om Norge gjør noe med dette for passasjerene. Han mente norske passasjerer må være meget tålmodige når de tåler slik behandling. Direktøren i AVINOR klargjorde at det ikke er imot AVINOR’s regler. Disse har åpning for dette.

Luftfartstilsynets sikkerhetspris 2012
Luftfartsdirektøren delte ut prisen i år til Ole J. Rønneberg for sitt sikkerhetsarbeid innen norsk luftsport. Han er medlem i hang- og paraglider klubb og har gjennom sitt arbeid i klubben vist at han er en verdig prisvinner.

INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN ved direktør Dag Falk-Petersen
Dag Falk-Petersen informerte om den nye nasjonale transportplanen 2014 – 2023 fra AVINOR.
Bosettingen blant befolkningen i Norge endres fra spredt bosetting til samling i byer og større steder. I tillegg blir folk eldre. Behovet for transport blir derfor større.

Satsingsområder:
• De største lufthavnene må utvide dagens kapasitet
• Det må fokuseres på fremtidsrettet lufthavnsstruktur
• Lufthavnene må oppgraderes og vedlikeholdes hurtigere (blant annet vil OSL opprustes for 12,5 milliarder kroner mot 2017)
• Flysikringstjenesten internasjonaliseres
• Ledende på sikkerhet og punktlighet
• AVINOR skal investere 24 milliarder i perioden
• Noen lufthavner må legges ned og erstattes med nye på grunn av for korte rullebaner

WORKSHOPS
Arrangøren hadde lagt til rette for deltagelse for alle 320 deltagere i mange forskjellige workshops.

Takk til alle i Luftfartstilsynet for en interessant og godt gjennomført Luftfartskonferanse!

Rune Thuv
NFO INFO komitè