NFO på facebook
AEI arbeid
Publisret: 26.11.2012
Ulykke statistikken fra både ICAO og EASA taler sitt tydelige språk. Siden 2008 frem til i dag har antall alvorlige flyulykker vært stigende. EASA rapporterer viser til at antall kategori 3 findings(no go items) funnet ved SAFA inspeksjoner på fly har også økt for fjerde år på rad og særlig innen EU område. SAFA - Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme er tekniske inspeksjoner av utenlandske fly som trafikerer flyplasser i medlemslandene. Også fly fra andre SAFA land inspiseres. SAFA utførtes av luftfartsmyndighetene i medlemslandene, alle land i EASA området og noen flere deltar i SAFA.


Tabell, findings SAFA *— a category 3 finding may have a major influence on safety.

AEI merker en at det er en økende rapporterings vilje blant våre medlemmer. Det rapporteres om en stadig synkende sikkerhets standard hos flyselskap og MROèr. Medlemmer rapporterer at de opplever at deres selskaper med, viten og vilje ser bort i fra sikkerhets forskrifter i gjeldende EASA regelverk, dette for å spare penger i et hardt presset marked. Dette synes ikke å få nevneverdige konsekvenser for selskapet.
Teknikere trues med oppsigelse for å levere avviksraporter til lokale luftfartsmyndigheter, etter førts å ha raportert forholdene internt uten at noe har blitt gjort. Tilfeller som dette tar AEI meget alvorlig. I slike saker bør EASA etter AEI`s mening ta affære, sikre at medarbeidere blir beskyttet og at selskaper som bryter regelverket blir fulgt opp ved at EASA/myndigheter eventuelt ilegger selskapet bøter eller sanksjoner der det har vært grove overtramp.
AEI er av den oppfattning og mener å kunne si at EASA ikke makter å håndheve sitt eget regelverk igjennom nasjonale myndigheter. Dette fordi byråkratiet I EU og i hvert enkelt medlemsland er så tungrodd. Resultatet er at EASA står maktesløse tilbake uten muligheter til å påvirke eventuelle reaksjoner ovenfor selskap som ikke føyer seg etter EASA regelverket.

AEI Secretary General Fred Bruggeman hevder at flyselskapene har for lenge siden erfart at konsekvensene for å ikke følge regelverket er fraværende og at det derfor er fritt frem for selskaper å skalte og valte som de vil. Bruggeman sier videre at sikkerhet ikke lenger er på “toppen av listen” hos flyselskapene og at utrykket “safety first” ikke er annet enn et reklame uttrykk brukt i sammenheng med selskapenes markedsføring.

AEI merker seg en degradering i sikkerhet og mener det grunner i bla.:

• Fravær av sikkerhets konseptet “dobbel inspeksjon” på utført arbeid.

• Utdanning og opplæring er på et uakseptabelt lavt nivå noe som fører til at nysertifiserte teknikere må læres opp på grunnleggende ting først når de er i en jobb situasjon.

• ”Flight critical maintenance ”utføres av ukvalifisert personell.

• Et alt for høyt antall innleid personell er i arbeid og mange har en uklar teknisk bakgrunn og slett kjennskap til selskapets interne prosedyrer.

• Alt for mye vedlikehold utføres av ukvalifisert arbeidskraft uten tilsyn fra sertifisert personell(AML).

• Vedlikehold foregår hos eksterne leverandører ofte utenfor EU. Det settes spørsmålstegn ved om deres personell har god nok kompetanse og om produktet som de leverer er av en akseptabel kvalitet.

• Det synes at nye progressive velikeholdsprogram har ført til at “tunge jobber” legges ut på korte bakkestopp noe som kan lett føre til dårlig uført arbeide grunnet tidspress.

• Vagt EASA regelverk som fører til fantasifulle fortolkninger som forenkler intensjonen som de er ment til å dekke.

• Press fra ledelse om profitt noe som fører til at sikkerhet ikke blir prioritert.

• Myndigheter delegerer regulerings ansvaret direkte til flyselskapene noe som fører til at sikkerhet blir et økonomisk anliggende.

Hos EASA er vi som sertifiserte flyteknikere nå representert i flere pågående EASA arbeidsgrupper. En av arbeidsgruppene som AEI deltar i ser på regelverket som omhandler ”signoff” i Base Maintenace. Her jobbes det fra vår side for en klargjøring av reglene som omfatter B1/B2 support staff i Base. AEI ser stadig oftere at det benyttes færre B1/B2 support staff i forbindelse med signoff i base maintenance. Vi mener dette er helt uforsvarlig med tanke på kvalitet og sikkerhet. Ref EASA sider for mer info om WG145.024 “Functions of B1 and B2 support staff”.

Det er et urovekkende bilde som tegner seg i et stadig voksende kommersiellt flymarked hvor prisene er hardt presset, og ofte er inntjenningen minimal. Overvåkende myndigheter befinner seg stadig i en situasjon der resursene for å drive tilsyn ikke strekker til og EASA synes for oss å være maktesløse oppe i dette, noe vi stadig påpeker ovenfor dem i sporadiske møter som AEI har med EASA.

Tord Holen
AEI Technical Affairs Committee Chairman