NFO på facebook
Vikarbyrådirektivet trer snart i kraft!
Publisert: 02.12.2012
Jeg var på frokostmøte hos advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund i Vika Konferansesenter i Oslo, 21.november, med Advokat Kari Bergeius Andersen og Advokatfullmektig Iuliana Pedersen som foredrags/møteledere. Der var tema:
Vikarbyrådirektivet - er du forberedt eller forvirret?
Direktivet og loven trer i kraft fra nyttår(noe først fra sommeren). Hvilke
konsekvenser vil dette få? Det skaper endringer for arbeidsgivere i forhold til
innleie fra vikarbyråer. Hva sier direktivet og loven? Den sier noe om at man
skal ha riktig lønn og arbeidsvilkår iht tilsvarende fastansatte arbeidstakere,
og likebehandling når det gjelder arbeidstid og sted, overtid, varighet, pauser,
nattarbeid, ferie og godtgjøring. Det er i tillegg krav til "samme tilgang til felles goder og tjenester" som innleiers ansatte, "med mindre objektive grunner tilsier noe annet". Det som er viktig å få med seg her er at pensjon er unntatt fra bestemmelsen om likebehandling!

Hva er lønn? Lønn er alt vederlag for arbeid! Hva med bonuser? Dette er et litt vanskelig spørsmål å svare på, avgjørende om vedkommende ville ha krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet og lignende.

Hvordan er det med forsikringsorndninger..? Det hadde ikke de noe godt svar på, men ønsker å se nærmere på.

Hvem er ansvarlig for arbeidstid? Arbeidsgiver (innleievirksomheten) skal sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsen i kapittel 10 i AML, men det anbefales at innleievirksomheten må sørge for å ha oversikt over hvor mye den innleide arbeider, tilsvarende de fast ansatte.

Hva med felles goder og tjenester? En "arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet." F eks "kantine, barnehage, transport, treningsrom mv.”

Hvem skal føre tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår? Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier. Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og den innleides arbeidsgiver. Lønns- og arbeidsvilkår er noe som bør være spesifisert i en innleiekontrakt.

Stilles det noen spesielle krav til arbeidsgivere som leier inn fra bemanningsforetak? Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte den samlede bruken av innleid arbeidskraft, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte. Dette innebærer krav til oversikt over innleide arbeidstakere, lengden på leieperiodene og grunnlaget for innleien, samt opplysninger om hvorvidt de innleides vilkår er i samsvar med likebehandlingsprinsippet.

Har den innleide noen spesielle rettigheter som arbeidsgivere må vite om? Innleid arbeidstaker har rett til informasjon om ledige stillinger i virksomheten, kunngjøring på intranett/internett eller informasjonstavler- tilstrekkelig. Innleide arbeidstakere har ikke fortrinnsrett hos innleier. ”Fireårsregelen” gjelder også overfor innleide,–kan kreve fast ansettelse hos innleier dersom vedkommende har vært sammenhengende innleid hos innleier i mer enn fire år.

Hvordan forholder man seg til allerede inngåtte innleiekontrakter? Det er ingen overgangsordning for løpende kontrakter. Retten til likebehandling gjelder også for innleiekontrakter / vikarer som løper over nyttår. Vikarbyrået er forpliktet til å håndtere endringer i lønns- og arbeidsvilkår. Opplysningsplikt og rett til innsyn gjelder fra nyttår overfor avtaler som allerede løper. Løpende kontrakter med vikarbyråer må derfor reforhandles.

Vil reglene innebære mindre bruk av innleie, mer bruk av underentreprenører? Det man med sikkerhet kan si, er at det vil bli dyrere å drive et vikarbyrå!

Advokatene ser for seg en hektisk tid etter nyttår, da mange ennå ikke er forberedt på det nye som kommer. Og skal de starte å se på dette nå, så har de det veldig travelt. Tiden går fryktelig fort.

Frode Husnes
Leder NFO HMS komitè