NFO på facebook
AEI Annual Congress 2013, dag 4
Publisert: 24.11.2013
Mustafa Colak Bucan, fra Tyrkia og AEI, gjennomgikk likheter og forskjeller i amerikanske og europeiske myndighetskrav som regulerer vedlikeholdsarbeid på fly ute av drift, og fly i drift.
Boeing 787
Spesifikt gjelder dette FAA FAR. 145(FAA/USA) vs EASA Part 145(EASA/EU).
Det er forskjellige begreper og forskjellige områder som omfattes av
begrepene. Innholdet er også innen enkelte områder veldig forskjellig.

I USA(FAA-reglene) kreves det for eksempel hangar tilgjengelighet for de største fly som opererer på en flyplass hvis man skal utføre arbeid på flyet, dette er totalt annerledes beskrevet i EU(EASA-reglene).
For tungt vedlikehold er imidlertid kravene omtrent like innen begge områder.
Manualer, som i EASA heter Maintenance Organisation Exposition Manual(MOE), heter i FAA Repair Station Manual(RSM).
Kvalitetskravene som beskriver er også forskjellige, for eksempel er området ”hidden damage” beskrevet i FAA, mens EASA ikke har dette beskrevet verken under Part M eller Part 145.

”Maintenance records” skal, ref EASA, nå lagres i 3 år nå, tidligere var kravet minimum lagring i 2 år.
I følge FAA i USA skal deres data fortsatt lagres i minimum 2 år. Dette er beskrevet i EASA Part 145.A.55 og FAA FAR.145.219.
Dette er en viktig endring, og viktig å vite om forskjellen!

Fremtidens pilot- og flytekniker/mekaniker behov perioden 2014 - 2029.
Flyprodusenten Boeing har gjort beregninger som viser at behovet av flyteknikere og piloter i verden vil øke betraktelig fra dagens antall på grunn av den kraftige økningen i antall fly som vil operere i verden fremover, sett mot år 2029.
Innen flyvedlikehold antas det at det vil være behov av 596 500 flyteknikere og mekanikere, samt et antall av 466 650 piloter sett i et perspektiv på utviklingen ca 20 år fremover. Dette er en økning fra i dag på mange tusen innen hver gruppe.

• Hvordan vil dette påvirke flyteknikerne i Norge i fremtiden?
• Hvilken fremtid vil flyteknikerne i Norge ha?
• Hvordan vil ”outsourcing” av flyvedlikehold innen ”LINE og BASE Maintenance” i Norge påvirke den norske kompetansen innen flyvedlikehold?

Rune Thuv
INFO Komiteen
Norsk Flytekniker Organisasjon