NFO på facebook
Flyindustrien trenger en vekker når det gjelder sikkerhet.
Publisert: 02.12.2013
AEI sin årlige kongress i 2013 var nummer 41 i rekken, og fant sted i Melbourne, Australia. Teknikere som til daglig arbeider for de største aktørene innen kommersiell luftfart i Norge var tilstede.
Manglende og tildels fraværende bokføring av tekniske problemer fra pilotenes side ble igjen pekt på som den mest åpenbare trusselen mot passasjerenes sikkerhet også dette år.
Turkish Airlines Crash


Passasjerer som i dag benytter seg av
kommersiell lufttransport er uvitende
deltagere, og blir utsatt for en unødig
høynet risiko, grunnet en bekymringsfull
og meget farlig praksis der tekniske
problemer ikke dokumenteres før flyet
når en flyplass der teknisk assistanse er
tilgjenglig. Med andre ord: ”tekniske feil
blir ikke rapportert inn før det                     Foto: Radio Nederland Wereldomroep/Fred Vloo
kommersielt passer operatøren å
reparere feilen istedenfor å rapportere feilen når den faktisk oppstår” sier Aircraft Engineers Internationals president Robert Alway. I følge AEI opplever teknikerne at piloter er utsatt for ett enormt press fra selskapenes operatører for å unngå tekniske problemer som igjen kan føre til forsinkelser. Av samme grunn opplever også vi som autoriserte flyteknikere et voldsomt press fra ledelsen. Med fokuset rettet mot kostnadskutt fra selskapenes side føler mange piloter seg tvunget til å rapportere tekniske feil kun når de ankommer baser der teknisk assistanse er tilgjenglige noe som slår ut i en uakseptabel degradering av sikkerheten.

Undersøkelser fremlagt under kongressen viser at over 80% av flytekniske feil først blir dokumentert i luftfartøyets loggbok ved dagens slutt, altså når den kommersielle flyvningen er over. Ti prosent var loggført i forbindelse med flyvning inn til tekniske baser og de siste ti prosent antar AEI er rettmessig ført, altså når feilen faktisk oppsto.

Bransjen er nå i en uholdbar situasjon sier Alway. ”Det synes som om ansvarlig myndigheter, av ukjente grunner ser en annen vei og håper at det utenkelig ikke vil skje. AEI vil i tiden fremmover etterstrebe å ha et bedre, og tett samarbeid med piloter for å unngå episoder som den fatale ulykken med ”Turkish Airlines flight TK1951 25. februar 2009.”(Ekstern link til gransknings raporten).

Som allerede nevnt skaper det yterligere bekymring for AEI at ansvarlige lands luftfarts myndigheter ikke evner å ta problemene på alvor. AEI har ovenfor myndigheter påvist smutthull i gjeldende regelverk, som gjelder myndighets auditering av luftfarts selskap. Inspeksjonene foregår som oftest som papirøvelser inne på kontorer, men sjelden på luftfartøyene når vedlikeholdet pågår.

AEI er 100% dedikert til saken og insisterer uavbrutt ovenfor myndigheter og selskaper på en høy sikkerhets standard. Dette for å forsikre det flygende publikum om at fly som benyttes i kommersiell drift er luftdyktige, vedlikeholdt etter høyeste standard. AEI oppfordrer luftfartsmyndigheter på tvers av alle lande grenser til å ta dette på alvor. Både internasjonale og nasjonale myndigheter må sørge for at gjeldende regelverk er til for, og blir fulgt til fordel for det flygende publikum. AEI ville se på det som en god start at myndigheter ikke forhåndsvarsler sine inspeksjoner uker og måneder i forveien, for dermed å få et mer korrekt bilde av tilstanden og dagens virkelighet i den kommersielle luftfarten.

Hvor hen vi som flyteknikere ser, finner vi luftfarts selskap og vedlikeholds organisasjoner som ikke evner å følge det mest elementære regelverket, selv med noe vi som flyteknikere mener er innlysende bevis på feil, svikter myndighetene sitt ansvar for å følge opp på en forsvarlig måte sier AEI President Robert Alway.

Om AEI:
Aircraft Engineers International (AEI) ble stiftet I 1971 og representerer en kollektiv gruppe som består av over 40000 sertifiserte flyteknikere fra over 30 land. Misjonen til AEI er arbeide på et globalt nivå for høy flysikkerhet, særlig nå det gjelder flyteknisk vedlikehold.