NFO på facebook
Kurs i omstilings og endringsprosesser
Publisert: 17.12.2013
Kurset ble arrangert i slutten av november i sammarbeid mellom NFO og NHAF.
Bitten Nordrik og Paul Bjerke fra De- Facto var kursholdere.

Kurset dreide seg mye om endringene som skjer i det norske arbeidslivet. Endringer som ofte skjer uten at arbeidstakerne er klar over det, og slik vil bedriftene ha det. Mye av dette truer den norske modellen.


Det meste av endringene kommer i måten
bedrifter ledes. Disse endringe er noe
arbeidstakere og tillitsvalgte må være klar
over og klare til å møte.

Tidligere har ledelse i norske bedrifter vært
preget av fagfolk som var dyktige på det faglige
bedriften drev med, nå er det mer ledere med
kompetanse på ledelse og økonomi som
fagfelt, dette kombinert medamerikansk
ledelsesfilosofi og HR-ledelse gir vanseligere
kår for ansatte og tillitsvalgte.

I Norge har arbeidsliver vært preget av
medbestemmelse på alle nivå, i den
amerikanske måten er mer autoritær.
Rektoren på BI har uttalt ” Vi trenger mer
autoritære ledere som bedriver mer styring.
Ledere skal bestemme og vise vei, ikke være tjenere og omsorgspersoner for sine medarbeidere. Medarbeidere bør medvirke, men ikke bestemme”.
Medbestemmelse for ansatte alle ledd har vært gjennomført gjennom tillitsvalgte, verneombud, hovedverneombud og ansatterepresentanter i styrene til større bedrifter som er hjemlet i norsk lov. I internasjonale selskaper som ikke er norske er det ingen ansatterepresentanter og det gir mindre medbestemmelse.

Alt bestemmes på toppen, lederne på lavere nivå har liten makt, deres jobb blir å formidle toppledelsens beslutninger, disse skal formidles som ens egne beslutninger, de skal ta eierskap til dem. Bedriftens verdier skal skal bli mellomlederens egne verdier og disse skal lures på de ansatte slik at de også føler at disse er deres egne verdier.

Arbeidsmiljø- og trivsels-undersøkelser er kanskje ikke det de utgir seg for å være, i noen bedrifter blir de brukt til å vurdere de ansatte selv som svarer på undersøkelsne, ens holdninger og verdier kartlegges. Noen bedrifter har begynt å gi sine ansatte karakterer, og der vurderes holdninger og verdier, dette kan igjen bli brukt i mot den ansatte i f. eks. oppsigelsessaker. Å bruke slike undersøkelser til annet enn det som spsifikt er oppgitt som formål for undersøkelsen er forbudt etter lov i Norge. Karakterer gis også utfra 90/180/360/720 graders evalueringer, dette er undersøkelser der grad tallet indikerer hvilke grupper som svarer, over, under eller sideordnede. Dette gjøres ofte annonymt, dette bryter med kontradiksjonsprinsippet om at man skal ha mulighet til å imøtegå alle påstander om enselv, dette blir vanskelig når man ikke ver hvem som kommer med det og hvorfor. Deltakelse på alle slike undersøkelser skal være frivillig, alt annet er lovbrudd.

Jan-Kristian Hansen
Leder INFO komitèen
Norsk Flytekniker Organisasjon