NFO på facebook
Den nye digitale arbeidshverdagen inntar oss
Publisert: 01.02.2014
Av advokat og partner Thomas B. Svendsen
Dette var tema på frokostseminar hos Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund.

Det er umulig å ikke legge merke til: Vi lever i en digital verden.
Digital værdag
Den teknologiske utviklingen innebærer en økning i nye digitale virkemidler
som kan brukes i arbeidslivet til å løse arbeidsoppgaver på en potensielt mer
kostnadsbesparende, effektiv, fleksibel og ikke minst ny og spennende måte.
Bruk av smarttelefoner og nettbrett, sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn, GPS og biometriske data som fingeravtrykk til bruk i autentiseringsløsninger er alle eksempler på slike virkemidler som allerede en stund har vært en del av arbeidsgiveres og arbeidstakeres potensielle virkemidler – og som tas i bruk i stadig større grad. HR må som følge av dette forholde seg til en stadig mer digital hverdag, og mer er i vente. Hvis du er HR-ansvarlig og ikke vet hva Cloud Computing (nettskytjenester) eller BYOD betyr, er det antakeligvis på tide å ta frem iPad'en og google dette, slik at du er forberedt når IT-ansvarlig eller økonomiansvarlig argumenterer for hvor effektivt, fleksibelt og kostnadsbesparende en eventuell innføring av dette vil være i din virksomhet.

Den nye digitale arbeidshverdagen for stadig flere virksomheter reiser en rekke utfordringer. Den digitale virkeligheten er ofte i seg selv vanskelig å trenge inn i. Når dette møter jussens virkelighet og virksomhetens behov for å kunne sikre seg mot å komme i ansvar og havne i konflikt med ansatte, tillitsvalgte, leverandører, kunder eller offentlige myndigheter er kompleksiteten komplett. Hvorvidt og på hvilken måte nye digitale arbeidsverktøy bør tas i bruk må søkes løst gjennom et tett samarbeid mellom virksomhetens økonomiansvarlige, IT-ansvarlige, systemeiere, internrevisjon og jurister – og med HR i førersetet med hensyn til strategisk beslutningstakning. Å overlate til IT-ansvarlig, økonomiansvarlige, systemeiere eller jurister alene å ta slike beslutninger vil være å fraskrive seg ansvar for en stadig større del av oppgavene knyttet til god personalforvaltning.
En avklaring av de rettslige spørsmålene som reises ved bruk av nye digitale virkemidler i arbeidslivet vil naturlig nok være på plass først en god stund etter at slike virkemidler er ”allemannseie”. Personopplysningsforskriftens regler om arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post og digitalt utstyr som er stilt til arbeidstakers disposisjon illustrerer dette. Til tross for at arbeidslivet forholdsvis lenge har benyttet seg av datamaskiner, og e-post som det klart mest foretrukne verktøy for skriftlig kommunikasjon, trådte klare regler om arbeidsgivers rett til innsyn i dette først i kraft den 1. mars 2009. Frem til dette var spørsmålet advokatmat som også endte i rettssystemet.

Også på andre områder har det skjedd prinsipielle avklaringer. Den 31. januar 2013 avsa Høyesterett dom i den såkalte ”GPS- saken”. Saken omhandlet et renovasjonsselskap som hadde innført et navigasjonssystem i søppelbilene. Det ble sendt informasjon om hvilke søppeldunker bilen hadde vært ved, til hvilket tidspunkt og hvordan tømmingsoppdraget ble utført til en sentral som skulle benytte informasjonen til administrative formål. Dataene ble imidlertid senere også koblet sammen med timelistene fra ansatte, idet virksomheten fattet mistanke om at minst en av sjåførene hadde krevd for mye overtid. Mistanken ble bekreftet av dataene fra navigasjonssystemet og arbeidstakeren ble sagt opp. Høyesterett fant at arbeidsgivers bruk av dataene fra navigasjonssystemet i oppsigelsessaken var i strid med forbudet i personopplysingsloven § 11 første ledd bokstav c om gjenbruk av personopplysninger til uforenelige formål, så lenge arbeidstakers samtykke til dette ikke var innhentet. Høyesterett tilkjente likevel ikke arbeidstaker erstatning for arbeidsgivers overtredelse og henviste til at Datatilsynet bør gi overtredelsesgebyr i slike saker.

Digital værdag

Visse avklaringer har også skjedd i forhold til arbeidsgiveres bruk av nettskytjenester. Den 21. september 2012 sendte Datatilsynet brev til Narvik og Moss kommune om bruk av nettskytjenestene Microsoft Office 365 og Google Apps. Datatilsynet åpnet for bruk av slike tjenester, men uttalte at visse forutsetninger da må være på plass. Det må for det første gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant der virksomheten må spørre seg selv om hva som kan gå galt og hvilke følger dette i så fall kan få. Selskapene må for det andre ha en tilfredsstillende databehandleravtale som er i tråd med norsk regelverk, sørge for at leverandørens generelle personvernerklæring ikke går utover denne og at kravene i databehandleravtalen følges av leverandøren. For det tredje må bruken av nettskytjenester jevnlig revideres, i praksis ved at en tiltrodd tredjepart gjennomfører en sikkerhetsrevisjon på vegne av kommunen og sikrer at databehandleravtalen følges. For det fjerde må selskapet ha oversikt over i hvilket land dataene blir lagret og sørge for at slik overføring av data til utlandet er i samsvar med personopplysningslovens regler.Det er i dag forbundet med forholdsvis liten økonomisk risiko å ikke ta ordentlig på alvor de personvernrettslige problemstillingene som bruk av nye digitale virkemidler reiser. Dette kan imidlertid bli ganske annerledes i en ikke alt for fjern fremtid. Domstolene kan for det første komme til å tilkjenne erstatning i en del tilfeller der arbeidsgiver ikke behandler arbeidstakeres personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Høyesteretts manglende tilkjenning av dette i GPS-saken skyldtes at domstolen fant det støtende å tilkjenne erstatning til en arbeidstaker som hadde brutt sine arbeidsplikter og krevd urettmessig overtidsbetaling. Det kan for eksempel med tyngde hevdes at resultatet bør bli annerledes dersom en arbeidsgiver ulovlig gjenbruker personopplysninger om for eksempel de ansattes sykefravær ved nedbemanning eller dersom digitale personopplysninger kommer på avveie i forbindelse med et hackerangrep der virksomheten ikke har tatt informasjonssikkerhet på alvor.

En annen utvikling det er viktig å være klar over er at det i EU nå jobbes med et forslag til en ny personvernforordning som skal erstatte personverndirektivet som den norske personvernloven bygger på. Dersom forordningen trer i kraft vil også norske personvernregler endres. I det gjeldende forslaget til personvernforordningen skal tilsynsmyndighetene (i Norge Datatilsynet) ilegge overtredelsesgebyr på opptil 1 million Euro eller 2 prosent av virksomhetens årlige omsetning på verdensbasis ved brudd på personvernforordningens bestemmelser. Hvis forslaget blir til en realitet er det ikke vanskelig å forestille seg at store og mellomstore virksomheter kommer til å ha et betydelig høyere fokus på personvernrettslige problemstillinger i tiden fremover.