NFO på facebook
Endret tjenestepensjon
Publisert: 05.02.2014
"Lov om tjenestepensjon i Norge ble endret fra og med 1.januar 2014. Det er blant annet endringer innen innskuddspensjon. Og vi har også fått en ny ordning, en såkalt "hybridordning" som har 2 modeller, grunnmodell og standardmodell. Det antas at de fleste velger innskuddordningen. Flere forsikringsselskaper sier de kanskje ikke vil tilby hybridordninger.
Hvorfor har politikerne bestemt disse endringene?
De mener vi trenger en pensjonsreform da det er færre å fordele kostnadene
på, det er færre som er yrkesaktive og det fødes for få barn.

Det gjennomføres store endringer i det norske pensjonssystemet som
påvirker individuelt.
Dette skjedde med pensjonsreformen pr 1.januar 2011, tjenestepensjonsendringen nå pr 1.januar 2014, og vedtaket i finansdepartemenet i desember 2013 om avkasningsvilkår for fripoliser de neste 5 år.

1.januar 2011 bestemte stortinget blant annet at det ikke lenger var tillatt å innbetale premien for tjenestepensjon frem til fylte 67 år, når man sluttet i AFP i perioden 62 til 67 år.

Finansdepartementet har vedtatt at all avkastning på innestående kapital i fripoliser, ikke vil øke for individet de neste 5 årene, frem til 2018. Denne avkastningen vil nå gå inn for å styrke totalkapitalen til bank/forsikring.

Innskuddspensjonsordningen er fra 1.januar 2014 økt fra de gamle satsene som var innskuddnivå 5% fra 1G til 6G og 8% fra 6G til 12G. Dette var maksimumssatser. Minimum var tidligere 2% i premie og disse er ikke endret. Det er også vedtatt overgangsordninger fra gamle til nye satser.

De nye maksimumssatsene er nå:
-7% fra 0G til 12G
-18,1% fra 7,1G til 12G
Innestående kapital tilfaller etterlatte ved død.
Minimum utbetalingstid er 10 år. Det vil være muligheter for investeringsvalg av kapitalen.

Som vi ser er innskuddene økt i prosent, men også "knekkpunktene" er endret. 1G er endret til 0G, og 6G er endret til 7,1G.

Det er verdt å merke seg følgende, alle snakker om at det er to forskjellige tjenestepensjonsordninger i Norge, det er en ordning for privat sektor og en annen ordning for offentlig sekstor. Men det finnes vel tre forskjellige tjenestepensjonsordninger i dag?
Politikerne har en tredje pensjonsordning, og denne er den aller beste av alle ordningene. Og politikerne er 100% enige, om sin ordning!

Rune Thuv