NFO på facebook
Hva gjør NFO sentralt
Publisert: 22.01.2016
Hva bruker vi kontingenten på? Selvfølgelig skal sekretariatet ha noen overnattinger og overdådige middager på luksushotell.

Ikke helt, men mye går til godtgjørelse for sentrale tillitsvalgte for sitt arbeid, men hva gjør vi for de pengene?
Undertegnede som er Web/INFO redaktør bruker tid på å skrive til denne
nettsiden, selve skrivingen tar tid. Jeg eller andre deltar på nasjonale
konferanser som Luftfartskonferansen og Solakonferansen, og internasjonale
som AEI kongressen, det enkle er selve konferansen, arbeidet kommer i
ettertid med skriving ut fra en haug med notater og redigering av bilder, så skal
det tilpasses til nett. Undertegnede står også bak den tekniske driften av
nettstedet og utformingen.

Når det gjelder NFO`s deltakelse på konferanser, er det ikke bare selve
konferansen og artikkelen vi skriver etterpå som er viktig, men det som skjer i
pausene og i baren. Nemlig det å møte andre aktører innen luftfarten og ikke
minst politikere og myndigheter, for å skaffe kontakter og skape forståelse for
våre problemstillinger.

Teknisk Utvalg bruker mye tid på å svare på høringer fra EASA, Luftfartstilsynet
og andre offentlige organer som angår NFO`s medlemmer. Å gi innspill til
EASA og prøve å påvirke der er det viktigste vi gjør for flyteknikerens fremtid.
Fremtiden skapes eller raseres i EASA regelverket. Dette bidrar vi også til
gjennom vårt bidrag til AEI arbeidet. Representanter fra AEI er med i
arbeidsgrupper som utarbeider forslag til nye EASA regler, her gjøres en
utrolig viktig jobb. Representantene fra industrien jobber konstant med å
redusere kravene til flyteknisk utdannelse, og helst fjerne kravene om
personlige sertifikater, og erstatte dem med company autorisation. Også
tolkning av EASA regelverk er en utfordring. Etter sterkt påtrykk fra AEI kom EASA med uttalelser om tolkning av B1/B2 teknikerens rolle og CRS, se egen artikkel fra Geir Ove Eriksen som er Technical Affairs Committee Chairman i AEI.

Tariffkomitéen og dets leder jobber med forberedelse til tariffoppgjørene. Dette er mye mer enn bare selve forhandlingene. Krav skal formuleres, det må sjekkes opp mot lovverk, hovedavtale o.l., slik at man ikke stiller i forhadlinger med krav som avvises formelle feil eller at de ikke er lov. TK bruker mye tid på saker som omhandler uenigheter mellom bedriftene og NFO medlemmer om tolkning av avtaleverk vi allerede har og lover.
Tariffkomiteen vedlikeholder også vår hovedavtale, og reviderer denne mot lovverk og andre hovedavtaler. Det samme gjelder for ovenskomsten. Legg gjerne ved en link til nettsideartikkel om sentrale forhandlinger.

I fellesskap organiserer sekretariatet kurs de lokale tillitsvalgte som er grunnfjellet i NFO. Vi administrerer opp og ut midlene som trekkes av lønn. Disse midlene har en lokal del og en sentral del. Sentrale delen brukes til kurs som her nevnt.
I det meste av arbeidet deler sekretariatets medlemmer arbeidet slik at man ikke bare jobber med sitt felt. Sekretariatets medlemmer, spesielt leder/nestleder/TU bruker tid på møter med myndigheter og andre organisasjoner, oftest Luftfartstilsynet og NHO Luftfart. Saker som medlemmene kommer opp i håndteres oftest av de lokale tillitsvalgte, men NFO sentralt bidrar ofte faglig i bakgrunnen og når disse tas videre som saker mellom NHO Luftfart og NFO er sekretariatet tungt involvert.

Mitt yrke episoden om flytekniker yrket, der bidro NFO økonomisk og praktisk sammen med arbeidsgiverne.

Noe går til advokatbistand, dette er ofte tariff saker som omhandler uenigheter om tolkning av avtaleverk og lover, som gjelder grupper av NFO medlemmer, hele lokalavdelinger eller alle i NFO.

Et verv i NFO er utviklende og interessant. Man lærer og får erfaring både innen tariff og organisasjonsvirksomhet. Vi møter mange av "våre " som har brukt NFO som et springbrett for videreutvikling av egen kompetanse. Mange ganger har det vært vanskelig å finne kandidater som er villige til ta verv i NFO.

Nå når det går mot lokale årsmøter, er tiden for de som har meninger om NFO`s arbeid og prioriteringer, å ta dette opp som saker på årsmøtene og så tar lokalavdelingen dette med til representantskapsmøtet (NFO`s sentrale årsmøte). På årsmøtene og representantskapsmøtet er det også valg, og de som er engasjerte og kan tenke seg å påta seg verv eller foreslå noen andre må melde seg for valgkomitéene lokalt og sentralt. Sentralt er nestleder, organisasjonssekretær og komitelederne på valg, valgkomiteen sentralt kontaktes på valg@nfo.no

Jan-Kristian Hansen
Web/ INFO Redaktør
Norsk Flyetekniker Organisasjon