NFO på facebook
Parats Luftfartskonferanse
Publisert: 14.11.2016
27.-28. oktober var det igjen klart for Parat Luftfarts årlige konferanse for tillitsvalgte, samt inviterte gjester som ledere for arbeidsgivere og frittstående fagforeninger som NFO og NHAF.
Konferansen ble innledet av Parats nestleder Vegard Einan. Han kom inn på
at Parat har den mest komplette luftfartsrelaterte samlingen av fagorganiserte,
alt fra piloter til fueling og sikkerhetsvakter på flyplassen. Han var innom
Ryanair saken med en cabin ansatt som Parat bistod, og hvor Ryanair til slutt
ga opp og trakk seg ut av Norge når det gjelder crewbaser. Til slutt presiserte
han at Parat også var veldig interessert i å ha et godt samarbeid med andre
frittstående foreninger, noe NFO er glad for å høre.

Under seminaret var det mange innledere og en stor variasjon på podiet. Alt
fra Nye OSL til KRIPOS innlegg om menneskehandel. Vi tar ikke med oss alt
her men skal trekke ut noen få ting vi fikk med oss under oppholdet.

Norwegian saken
Parat og Norwegian Pilot Union (NPU) har som de fleste vet kjørt sak mot
Norwegian Air Shuttle (NAS) angående arbeidsgiverforhold i selskapet. Piloter
og cabin føler seg overkjørt og mener de fortsatt skal forholde seg til og ha en
tariffavtale med NAS da de ser på dem som reell arbeidsgiver. NAS på sin
side mener de ansatte må forholde seg til og forhandle med de respektive
datterselskapene som opp gjennom årene har vært Norwegian Air Norway
(NAN) og i det siste Pilot Services Norway (PSN)og Cabin Services Norway
(CSN). Dette har blitt dratt inn for retten av de ansatte og Parat. Noe som etter
første runde har resultert i at NAS tapte spørsmålet om reell arbeidsgiver.
Retten slår fast at slik NAS har driftet er de reell arbeidsgiver til de ansatte,
men saken har blitt anket fra selskapets side og skal opp på nytt ved senere
anledning.

Globalisering sivil luftfart
Statssekretær Tom Cato Karlsen møtte opp fra samferdselsdepartementet,
for å holde et innlegg om en stor utredning i regi av
Samferdselsdepartementet om globaliseringen vi ser i luftfarten. Utredningen
har vært ute på høring, hvor også NFO har sendt inn høringssvar. Det viser seg imidlertid at de ikke ser de samme problemene som NFO antydet i sitt høringssvar. De mener EASA- regelverket ivaretar sikkerheten innen luftfarten på en god måte. Noe vi i NFO ikke er enige i da vi ser at EASA-regelverket håndheves forskjellig fra land til land. Det ble presisert at det ikke er dokumentert dårligere rapporteringsvilje blant innleide eller ved outsourcing.

NFO skrev i sitt høringssvar at outsourcing undergraver den norske flytekniske utdanningen og begrenser muligheten å få læreplass i norske bedrifter. Det fører til at færre velger en flyteknisk utdannelse, hvor av økt arbeidsinnvandring for å dekke behovet for arbeidskraft kan bli resultatet. Risikoen knyttet til dette er at arbeidsinnvandrerne kan si opp/reise hjem om de økonomiske utsiktene i sitt eget hjemland blir bedre. Da står man uten søkere til utdanningen og dermed ingen nødvendig kompetanse og arbeidskraft. Noe NFO vøler staten burde ta på alvor, dette fikk vi ikke noe svar på under innlegget.

Til slutt kom innlederen inn på noe NFO poengterte i sitt høringssvar, at Luftfartstilsynet ikke har ressurser til å utføre tilsyn av MRO’s i en tilstrekkelig grad. Det ble klart at Luftfartstilsynet har bedt om flere ressurser, spesielt etter den tragiske Turøy-ulykken som fant sted 29. april i år som absorberer store ressurser både hos Luftfartstilsynet og Havarikommisjonen.

En finansanalytikers syn på Luftfarten
Preben Rasch-Olsen holdt innlegg hvor han la frem fakta om økonomien i dagens luftfart. Det var et dystert bilde som ble tegnet, i og med at antallet seter i luftfarten vil øke kraftig i årene fremover. Noe som igjen vil føre til enda større prispress og tøffere konkurranse. Kundene fokuserer på kun en ting, pris, det er det ingen tvil om. De kan si at de ser på service m.m., men i bunn og grunn er det pris og reisetid fra A til B som teller. Dette gjør at low-cost selskapene som flyr fra point til point vil bli vinnerne fremover ifølge Rasch-Olsen. Han sier det er utrolig viktig å kutte kostnader for å opprettholde konkuranseevne i markedet fremover. Han finner det også underlig at det skal være et så utrolig høyt konfliktnivå mellom arbeidsgiver og ansatte. Det finnes eksempler på at dette ikke er gunstig for luftfarten i Norden.
Et selskap som har blitt rammet av streiker de siste årene måtte i snitt betale 2% renter på lån før streikene rammet, men etter disse konfliktene har de måtte betale 5% rente for frisk kapital, enda renten bare har gått nedover i samme tidsrom. Det er fra hans ståsted ikke gunstig å opprettholde dette høye konfliktnivået da det til slutt vil resultere i at de nordiske selskapene blir for kostbare å drifte, og andre low-cost selskap som Ryanair og selskap fra Midtøsten vil komme inn og ta over markedet. Han tror ikke det vil være bedre arbeidsvilkår og avtaleverk med disse arbeidsgiverne.

For NFO
Henning Ramvik
Magnus Buner