Luftfartskonferansen 2011, del 2
Publisert: 08.03.2011Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Luftfartsdirektør Heine Richardsen åpnet Luftfartskonferansen 2011, i Bodø 16. februar 2011.

De redegjorde om viktige spørsmål innen luftfarten, blant annet områdene askekrisen, internasjonale luftfartsspørsmål, flytrygghet/EASA-forordningen og Single European Sky og SSP (State Safety Programme).

Det var ca 370 deltagere på årets luftfartskonferanse.

Her følger sammendrag av siste del av samferdselsministerens tale.
Heine Rickhardsen


Single European Sky
Det felleseuropeiske luftrommet, Single European Sky, er et område der
det skjer mye. En revisjon av lovgivingspakken ble vedtatt i desember
2009. Den innebærer bindende prestasjonskrav. Best mulig kvalitet på
tjenestene, lavere pris, mindre forsinkelser og bedre miljø er målene. Man
vet det er store forventninger til dette i bransjen. Det nye regimet blir først
innført 01.januar 2012. Norge tar sikte på innføring samtidig med EU-
landene. I løpet av 2011 skal Norge ha på plass de nasjonale
prestasjonskravene for Norge.
Luftfartstilsynet arbeider aktivt med dette, og det er tett kontakt mellom
aktørene. Det arbeides også for å få på plass et samarbeid i det Nord-
Europeiske luftrommet. 7 nordiske og baltiske stater er med.
Initiativet blir kalt NEFAB - ”North European Functional Airspace Block”. Det          Luftfartsdirektør Heine Richardsen
er et av mange middel for å oppnå målene for Single European Sky.
Avinor og de andre nordiske og baltiske tjenesteyterne la fram en rapport om dette nå i februar. Denne vil nå bli drøftet mellom luftfartsstyresmaktene i NEFAB-statene, og mellom aktørene som skal sette i verk samarbeidet.
Målet er å komme til enighet om et konkret opplegg for samarbeidet i løpet av sommeren i år.

SSP
Et annet nytt initiativ er også på trappene på flytrygghetsområdet: Norge er i ferd med å utarbeide et såkalt State Safety Programme (SSP).
Dette er en overordnet plan for hvordan en kan oppnå et akseptabelt trygghetsnivå i luftfarten. Alle ICAO-medlemmer er forpliktet til å utarbeide en slik plan, men mange land har ennå ikke gjort det (heller ikke i Europa).
Arbeidet blir ledet av Luftfartstilsynet og departementet, aktørene i flybransjen vil også bli involvert i prosessen.

Slike planer er i og for seg ikke noe nytt – det nye er:
1. At ICAO-regelverket fastsetter hva hovedplanene skal inneholde og hvilke prinsipp de skal bygge på.
2. At en nå lager et system for å måle og overvåke om en oppnår det akseptable trygghetsnivået som er fastsatt av staten – dvs. et ytelsesbasert system.

Dette er også et viktig steg i retning av en mer effektiv og ensartet måte å sikre et akseptabelt flytrygghetsnivå. EU er også i ferd med å utvikle en europeisk plan (European Aviation Safety Plan). Den skal supplere EU-landenes sine egne nasjonale SSPs. En europeisk plan er nødvendig fordi kompetansen er delt mellom EU og medlemslandene på flytrygghetsområdet. Som EASA- medlem og som følge av EØS-avtalen vil Norge også bli berørt av den europeiske planen – og deltar derfor i dette arbeidet.

Ny nasjonal Transportplan(2014-2023): Norge er i full gang med arbeidet med ny NTP.

Ministeren ønsket alle lykke til med konferansen og med arbeidet videre hver dag for norsk luftfart!Rune Thuv