Høring – Innføring av nye sertifikatnummer

Luftfartstilsynet vurderer å endre sertifikatnummer-systemet og gå bort fra bruk av fødselsnummer som sertifikatnummer. Før Luftfartstilsynet eventuelt endrer de ulike sertifikatnumrene ønsker Luftfartstilsynet å kartlegge hvilke konsekvenser dette har for luftfartsaktører,
sertifikatinnehavere og myndigheter, samt hvordan en eventuell omlegging bør gjennomføres.

Hva er problemet, og hva vil Luftfartstilsynet oppnå?

Luftfartstilsynet bruker i dag fødselsnummer som sertifikatnummer på alle personlige sertifikater tilsynet utsteder. Ordningen har vært kritisert både fra selskaper og sertifikatinnehavere. Sertifikat sendes bl.a. mellom myndigheter og selskaper, mellom myndigheter og mellom selskap, og faren for at disse skal komme på avveie er tilstede. Fødselsnummer på avveie kan være opphav til bl.a. ID-tyveri og vil således være en personvernrisiko.

En eventuell endring vil gjelde alle sertifikater som i dag benytter fødselsnummer som sertifikatnummer eller del av sertifikatnummer.

Hvilke tiltak er relevante?

Luftfartstilsynet kan beholde dagens system, eller endre til et nytt. Dersom Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystem, kan det gjøres på flere måter:

  • Alternativ 1: Ved nyutstedelse av sertifikat og bevis tildeler vi sertifikatnummer i ny
    nummerserie. Gjeldende nummer vil bli vasket ut over tid.
  • Alternativ 2: Ved oppdatering og nyutstedelser tildeler vi nytt sertifikat med nytt nummer.
  • Alternativ 3: Bytte til ny nummerserie på alle gyldige sertifikat.

Alternativ 1:
For Luftfartstilsynet vil endringen ikke medføre ekstra arbeidsbelastning. Selskapene må forberede systemene sine på et nytt nummerformat, og
systemene må kunne håndtere to ulike nummerserier. Ved dette alternativet blir ikke nødvendig  med en massiv endring av sertifikatene. Overgangen til nye sertifikatnummer vil imidlertid ta tid, og vi vil ha to ulike nummerserier i en lang periode.

Alternativ 2:
Luftfartstilsynet vil endre sertifikatnummer og utstede nytt sertifikat ved hver  rettighetsoppdatering, de nye sertifikatnumrene vil da fases raskt inn.
Dette medfører heller ikke vesentlig merarbeid for Luftfartstilsynet, men her må også selskapene tilpasse sine systemer slik at de kan håndtere to nummerserier en periode. Endringene vil da komme raskere inn enn i alternativ 1.

Alternativ 3:
Dersom Luftfartstilsynet velger alternativ 3 må det gjøres en omfattende jobb både i selskapene og i Luftfartstilsynet for å få på plass den nye nummerserien. Systemene vil da imidlertid bare å håndtere én nummerserie og fødselsnumrene vil fases raskt ut av sertifikatene.

Konsekvenser for Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehaverne vil få et bedre personvern hvis fødselsnummeret ikke lenger er identisk med sertifikatnummeret. Dersom fødselsnummeret fortsatt skal stå på selve sertifikatet, slik det gjør f.eks. på førerkort for bil, vil det riktignok fortsatt være en risiko for at fødselsnummer
kommer på avveie hvis sertifikatet kommer på avveie, men i normal korrespondanse kan man angi sertifikatnummer uten å angi fødselsnummer. Slik korrespondanse er det mye av mellom sertifikatinnehaver, myndigheter og selskaper, og det er derfor en klar fordel med et sertifikatnummer som ikke inneholder fødselsnummer.

For enkelte sertifikatinnehavere vil validering av norske sertifikater i utlandet kunne by på problemer. Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) krever personlig oppmøte for å validere norske sertifikater, og med nytt sertifikatnummer vil dette bli nødvendig for de sertifikatinnehaverne det gjelder. Dette gjelder kun et fåtall sertifikatinnehavere, men vil utgjøre en vesentlig ulempe for disse.

Utenlandske sertifikatinnehavere som ikke har norsk fødselsnummer, har sertifikatnummer basert på tildelt nummer i 90000-serien. Disse omfattes således ikke av problemstillingen her.

Luftfartstilsynets anbefaling

Luftfartstilsynet anbefaler at sertifikatnummersystemet endres slik at personvernet for sertifikatinnehaverne bedre ivaretas. Som nevnt foran under punkt 3 anbefaler vi at den nye nummerserien fases inn ved nyutstedelser og oppdateringer. Dette vil være minst ressurskrevende ettersom nye nummer innføres når det uansett utstedes nye eller gjøres oppdateringer i sertifikatet.

NFOs synspunkt

Bruken av fødselsnummer som sertifikatnummer er først og fremst spørsmål et spørsmål om personvern. Etter personopplysningsloven § 12 kan fødselsnummer «bare behandles når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering».

Luftfartstilsynet har et saklig behov for å inneha fødselsnummer, for å knytte sertifikat og tilhørende rettigheter til riktig person. NFO ser ikke at det er nødvendig med at fødselsnummeret skal brukes som sertifikatnummer, men heller at det lagres internt i et register hos tilsynet.

NFO støtter derfor Luftfartstilsynets anbefaling ved å bytte ut sertifikatnummer ved bruk av alternativ 2, slik at tilsynet
da kun vil ha fødselsnummer i sine egne register som knytter sammen sertifikatnummer og fødselsnummer.

NFO tar gjerne imot innspill fra medlemmer før innsending av svar til Luftfartstilsynet (30.Aug). Eventuelle innspill i saken kan sendes inn til INFO@NFO.no