Derfor er denne kampen viktig for NFO

Omfang:  

De mest erfarne teknikerne kan jobbe i stilling som rådgir piloter, både på bakken og i lufta når det oppstår tekniske problemer. Disse stillingene har alltid vært tilknyttet NFO, noen av flyselskapene har sågar i sin stillingsinstruks beskrevet at flyteknikerne plikter å jobbe i disse funksjonene ved behov. 

At NHO Luftfart nå jobber for å nekte NFO forhandlingsrett for denne gruppen flyteknikere kan vanskelig beskrives som annet enn fagforeningsknusing. 

Flymekanikere, eller fagarbeidere med flymekaniske fag, hører hjemme under flyteknikeroverenskomsten. Vi ser det som naturlig at denne gruppen kan være medlem hos oss.  

I Norge starter så godt som alle flyteknikere som fagarbeidere før steget blir tatt til flytekniker. Flymekanikere gjør ofte mye av den samme jobben som en flytekniker og vi jobber ofte i sammen, men flyteknikeren er sertifisert og har hovedansvaret. En relevant sammenligning kan være pilotene. Der er både 2.pilot og kapteiner under samme overenskomst. Begge flyr flyet, men de har forskjellig ansvar. Det ville vært svært underlig dersom de ikke kunne være underlagt samme overenskomst. 

Helse:  

Da flyene er i lufta på dagtid vil det si at stort sett alt vedlikehold- med svært få unntak blir gjort på natta. Det medfører en svært stor nattbelastning på våre medlemmer.  

Hvis vedlikeholdet skulle vært utført på dagtid ville flyselskapene måtte hatt betydelig flere fly for å fly samme ruteprogram. Listepris for en Boeing 737/Airbus A320 er over 500 millioner kroner. Selskapene sparer milliarder ved å risikere helsa vår ved å jobbe så mye nattskift.  

Allerede i 2012 (for mere enn 10 år siden), ble vi enige med NHO om kursing om helseskader ved nattarbeid og oppfølgning med helsesjekk for medlemmer som jobber mye natt.  

Dette ble ikke fulgt opp, og vi ble igjen enige med NHO i mekling i 2020 om at dette skulle gjennomført innen utgangen av 2021. Pr nå er det ennå ikke gjennomført, og vi jobber bare mer og mer nattarbeid. Tilliten til NHO er derfor svært tynnslitt.  

Lønn:  

Flyteknikeryrket krever minimum 7 års utdanning.  

Vi har eksamen i alle fag, der man må ha minimum karakter 4 for å bestå. Fly er et ekstremt komplisert maskineri der tusenvis av deler må fungere sammen til enhver tid. Vår varierte kunnskap om for eksempel radionavigasjon og -kommunikasjon, motor, struktur, hydraulikk, elektronikk og digitalteknikk, samt holdninger til å utføre jobben i henhold til korrekt dokumentasjon gjør oss til en meget ettertraktet i ressurs utenfor bransjen. Flyteknikeren må vite hvordan alt dette henger sammen. I tillegg må vi re-sertifiseres hvert 2. år for å oppfylle myndighetskrav.  

Vi er en av 3 yrkesgrupper i luftfarten som blir sertifisert av myndighetene. Det er flyteknikere, flygere og flygeledere.  

Selv etter vårt lønnskrav vil vi ligge langt bak de to andre gruppene. Vi er drøyt 400 flyteknikere i hele Norge fordelt på Babcock, Norwegian, SAS, Widerøe, Norse Atlanic Airways og KAMS. Flyselskapene får ikke rekruttert og demografien er grusom, ca. 70% av flyteknikerne er over 50 år. Minst 25% kan gå i pensjon de neste 5 årene, og i noen lokalavdelinger mer enn 50%.  

Covid-19 gjorde at flyselskapene permitterte og sa opp mange av de yngste flyteknikerne høsten 2020. Nå når reiselysten tar seg noe opp og flyselskapene igjen har behov for deres tjenester takker de permitterte nei til å komme tilbake. 

Så godt som ingen av de oppsagte har kommet tilbake og stillingene er ikke besatt. De har bedre betingelser utenom flyselskapene og slipper å jobbe natt, helg og helligdager. 

Den minste månedslønnen som kan betales en flytekniker ifølge flyteknikeroverenskomsten i dag er 37.620 kr som gir en årslønn på cirka 451.447 kr. 

Vi krever en minstelønnsøkning slik at vi har et minstelønnsnivå med en elektriker. Vi synes ikke dette er urimelig.