Dom fra arbeidsretten 7. og 8. november

Sikkerhetsnettet som forsvant.

Siden 1992 har NFO avdeling SAS hatt en bestemmelse i sin særavtale, som skulle sikre de få som faller av pga. sviktende helse etter et langt arbeidsliv på natt. Nå viser det seg at dette sikkerhetsnettet ikke eksisterer! Vi er dypt skuffet og føler oss dolket i ryggen, sier lederen for NFO.

 Tvistetemaet i arbeidsretten var rekkevidden av særavtalen mellom NFO og SAS pkt. 6a tredje ledd:

«Skiftgående personell over 55 år og med 18 års sammenhengende skiftgående tjeneste inneholdende nattskift, som av bedriften overføres til ledig arbeid på dagtid med årsak i f.eks. helsemessige forhold, skal beholde stasjonens gjennomsnittlige skiftprosent ved overgangen, frosset i kroner. Det faste beløpet inngår i grunnlaget for beregning av tjenestepensjon.»

Under rettsaken så vi at ordene til tidligere NFO-ledere i SAS, veide tyngre enn våre vitnemål, og dommen er riktig dømt når retten legger disse vitnemålene til grunn. NFOs håp var, som vi hele tiden har hevdet, at man beholder lønnen når du har jobbet minimum 18 år på nattskift, passert 55 år og helsa svikter. Dessverre holder ikke teksten som en rettighet til å beholde lønn.

Arbeidsretten har i sin dom hovedsakelig vektlagt ordlyd, intensjon og praksis.

  • Ordlyden «…, som av bedriften overføres…» gir arbeidsgiver styringsrett.
  • Intensjonen med teksten var, ifølge vitner som var med å forhandle teksten i 1992, at arbeidsgiver skulle ha styringsrett. Det var et ønske fra NFO den gang at det skulle være en rettighet. Det vant ikke NFO frem på, ifølge vitnene. Derfor gikk de med på at det var SAS som hadde full styringsrett.
  • Praksis ved bruken av paragrafen er lite vektlagt da retten kommer til at det er i svært få tilfeller paragrafen er brukt siden 1992.

 

Hvorfor ble denne saken behandlet i arbeidsretten?

NFO mener at en flytekniker fra SAS, tilfredsstilte alle krav i teksten.   Han fikk to hjerneslag med påfølgende fatigue, samt diabetes. Han fikk en legeerklæring som sier han ikke kan jobbe om natten.

Dette holdt ikke for SAS – de ønsket ikke å la ham endre arbeidstidene sine vekk fra natt til f. eks. kveld, og samtidig beholde skifttillegget, som vi trodde var en rettighet. SAS argumenterer med at styringsretten gjør at han ikke har krav på å beholde skifttillegget (imotsetning til hva som står i bestemmelsen).

Det viste seg at ledende flyteknikere hadde fått denne goden uten å måtte kjempe for det, til og med før fylte 55. Vårt medlem og kollega blir 62 år om noen måneder, går nå delvis sykemeldt, til tross for at han kunne utført mer arbeid mellom klokken 0700- 2300.

NHO støttet SAS i denne saken og hevdet det dreier seg om styringsrett. Teksten som ble utformet i 1992 av SAS og NFOs leder på den tiden, Heine Richardsen, betydde dermed ingen ting for oss ansatte.

De gamle og syke må altså håpe på sympati fra ledelsen i SAS for å ta i bruk denne bestemmelsen.

Det positive er at den er lite brukt, til tross for hva vi har trodd. I innledende forhandlinger før rettssaken ble det hevdet fra arbeidsgiver at denne bestemmelsen var svært kjempekostbar. I retten ble det derimot fremhevet at paragrafen nesten ikke er brukt, om i det hele tatt, i forbindelse med helse, SAS kom nesten ikke på noen. I de tilfeller de kom på var det andre årsaker.

Hvordan kan den samtidig være svært kostbar og ikke i bruk?

De hevdet sin styringsrett i henhold til teksten.

Ta vare på deg selv på nattevaktene. Du skal tross alt jobbe til du blir 70 år.

Vi har jo hatt den oppfatning at NHO har et ønske om at flest mulig skal kunne jobbe ut til øvre pensjonsalder, men i denne dommen presses den ansatte til det motsatte.

Vi har et sykefravær på rundt 4%, dette til tross for helkontinuerlig skiftarbeid hvor den tyngste delen av arbeidet foregår om natten. NFO er stolt over medlemmenes innsatsvilje for å holde flyene luftdyktige. Uten den innsatsen står flyet godt parkert. Signaturen din er viktig, den garanterer at flyet er luftdyktig og sikkert for videre flyving. Vi ønsker å jobbe for at flyenes sikkerhet og kvalitet ikke skal gå ut over helsen og livskvaliteten til våre medlemmer.

Vi kan ikke annet enn å beklage ovenfor medlemmene, at de som faller i fra må greie seg så godt de kan selv. Nattarbeid er normen innen sivil luftfart som NHO fastholder.

 

SKAL VI HA DET SLIK? HVA MENER DERE, MEDLEMMER?

Er dette noe medlemmene vil at vi skal forhandle om i det sentrale oppgjøret til neste år, så si ifra.

Sørg for at din helse også varer livet ut.