Valg NFO sentralt 2019

Tiden for valg av sentrale verv hos NFO nærmer seg fort, og i henhold til NFOs vedtekter er fristen for innmelding av kandidater til valg 15.feb. Men NFO mangler enda ideelle kandidater til verv som kasserer og leder tariffkomité.

Pr. dags dato har bare en person fra NFO avd. WTS meldt sin interesse for å ta et av vervene. Personen det gjelder innehar allerede et sentralt verv for lokalavdelingen. NFOs politikk er å unngå dobbeltverv, det vil si at vi vil unngå at styremedlemmer også har ledende verv i en av lokalavdelingene. Det er også ønskelig at de forskjellige lokalavdelingene blir representert jevnt sentralt. NFO trenger derfor kandidater fra NAR, NAS og SAS.

Ledere og nestledere i lokalavdelinger kan ikke også ha verv som leder sentralt, kasserer og organisasjonssekretær da dette vil medføre dobbeltstemme i sentralstyret.

Kasserer arbeidsoppgaver:

  • Kasserer har overordnet ansvar for NFO`S regnskap og legger frem en oversikt for sentralstyret for godkjenning.
  • Kassereren holder kontakt med revisor og sørger for at regnskapet blir fremlagt for godkjenningav disse før det legges frem på representantskapsmøtet. Sentralstyret skal ha regnskapet I hende medio januar.
  • Kasserer er ansvarlig for at kontingent inngangen stemmer overens med medlemskartoteket.
  • Kasserer er ansvarlig for at alle innkomne regninger blir vurdert og sørger for at disse blir betalt innen forfall.
  • Kasserer skal til enhver tid holde seg orientert om NFO`S økonomiske situasjon, og på bakgrunn av dette gi råd til sekretariatet i påkommende økonomiske saker.
  • Kasserer er ansvarlig for at medlemskartoteket er oversiktlig ført og oppdatert.

Leder tariffkomités arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for NFOs avtaleverk
  • Svare på offentlige høringer innenfor TKs områder
  • Tjenestepensjon, folketrygden og AFP
  • TK skal bistå lokalavdelingene i tvister og tolkninger av avtaleverket

Er det noen av disse vervene som kunne interessert deg så ta kontakt med oss på e-post valg@nfo.no