Informasjon NFO Sentralt

SAS og NFO avd. SAS brøt overenskomsten

I april lagde NFO avd. SAS og bedriften en lokal avtale som gjorde at de ansatte i SAS fikk dårligere vilkår enn hva overenskomsten vår tillater. Selv om det er en spesiell situasjon akkurat nå, har ikke de eller andre lokalavdelinger anledning til å gjøre dette. Dette er både er beskrevet i overenskomsten og hovedavtalen. Skal det gjøres midlertidige endringer som går utover overenskomsten eller hovedavtale er det kun NFO sentralt som kan forhandle. Det har medført en skriftlig advarsel til NFO avd SAS og henvendelse til NHO Luftfart om brudd på våre avtaler.

Norwegian tok kontakt med NHO Luftfart i et samarbeid med lokale tillitsvalgte for midlertidige endringer av avtaleverket. NFO sentralt ble kontaktet og vi fikk innen kort tid en midlertidig avtale som i førsteomgang skulle gjelde ut april. Denne særavtalen ble forlenget ut Mai. Avtalen innebar blant annet midlertidig kortere permitteringsvarsel (7 dager).

Se §5-1 Målsetting og opptreden nederst i artikkelen.

I forbindelse med Covid-19 ble det iverksatt permitteringer. Dette har blitt løst forskjellige av arbeidsgiverne. Vi fikk raskt permittering av tillitsvalgte som skapte uro i organisasjonen. Dette ble tvistet til NHO Luftfart, og vil bli tatt med i det neste hovedoppgjøret for sterkere vern av tillitsvalgte.

Permittering av ansatte skjedde raskere en forventet og de første har blitt kalt tilbake 100% på grunn av arbeidsmengden. Flyene krever flere arbeidstimer enn først estimert blant annet pga stort antall parkerte fly, logistikk utfordringer, mannskaper, deler, verktøy, hangarer og motorkjøring. 

Dette er viktig

Vi har fått ny forhandlingsleder i NHO Luftfart. Det ble jobbet sammen intenst fra 15.- 22.mars med Norwegian sine spørsmål. Vi kom i mål på en god måte slik at begge parter var fornøyde. NFO lovet å svare innen 48timer, noe vi gjorde med god margin.

Det er slik det skal gjøres. Følge de retningslinjer som er satt mellom partene, eventuelt kan man gjøre det motsatte og sette gruppene opp mot hverandre. Dette er vi ikke tjent med.  

Som faggruppe har vi nå for høy gjennomsnittsalder, samtidig som vi har sett en relativt høy turnover av de yngste arbeidstakerne.

De yngste slutter og finner seg andre arbeidsgivere. Dagens Næringsliv sto det nettopp om en flymekaniker som utdanner seg ved siden av jobben til et nytt yrkesvalg. Dette har vi fått indikasjoner på tidligere.

Flyfag fylles ikke opp, yrket havner nå i en ny runde med mye usikkerhet. Det er viktigere enn noen gang å skape trygge rammer rundt faget om selskapene ønsker god regularitet og sikker flygning etter 2025.

Vi har hørt om:

  • Høye forskjøvettall.
  • Høy innleie.
  • Ulovlige skiftplaner (ikke godkjent av tillitsvalgte).
  • Ansatte som melder om fatique.
  • Blir syke i friuka. (Sykenærver)
  • Redde for å miste jobben.
  • At ikke alt arbeid blir dokumentert som det skal.
  • Ikke tid til å ha med seg lærlinger.
  • Ulovlig mye overtid.

Arbeidstilsynet fant flere brudd i vår bransje der det ble varslet om strenge sanksjoner om det ikke umiddelbart ble rettet opp.

Disse forholdene må nå rettes opp, om vi skal skape en bærekraftig næring. Så hva kan vi gjøre? Det viktigste du kan gjøre for å trygge yrket ditt, følg regelverket, din signatur betyr veldig mye. Flyet er luftdyktig.

Staten må på banen med skole og krav til lærlingeordninger ved statlig anskaffede kontrakter.

Babcock sin nye hangar vil stå ferdig ved årets slutt og fylles med lærlinger.

Hovedtillitsvalgte:

Det er behov for et vern av de sentrale tillitsvalgte. Hvilken grad av vern må vi se på, for du blir påvirket ved permittering. Man må plutselig forholde seg til NAV og de lover som gjelder der. Samtidig skal du besvare spørsmål, helst skal du selv jobbe med gode løsninger for bransjen. Dette er ikke like lett når du er permittert. Ved 50% permittering er du i praksis ikke tilgjengelig for arbeidsgiver og de ansatte, men skal rapportere til NAV. Dette skaper ikke gode arbeidsbetingelser for den tillitsvalgte ref. hovedavtalens §5. Tillitsvalgt burde bruke sin energi på å sikre norsk luftfart i et godt samarbeid med NHO.

§5-1 Målsetting og opptreden

Det er av avgjørende betydning at samarbeidet mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former, og at tillitsvalgte settes i stand til å ivareta sine oppgaver etter Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. En gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte er en avgjørende forutsetning for samarbeidet mellompartene på bedriften.

De tillitsvalgte og bedriftens representanter har plikt til å gjøre sitt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold. De skal påse at de plikter som påhviler partene etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljølov blir fulgt, med mindre disse oppgaver spesielt er tillagt andre organer.

Så vel arbeidstakerne som bedriftens representanter bør være personer som har best mulig forutsetninger for behandling av samarbeidsspørsmål.

Organisasjonene vil gjennom opplysnings- og kursvirksomhet søke å dyktiggjøre partenes representanter for de oppgaver som påhviler dem.

Det er uforenlig med arbeidsgivers og de tillitsvalgtes plikter å tilskynde eller medvirke til ulovlig konflikt. De tillitsvalgte har heller ikke anledning til å nedlegge sine verv i forbindelse med slik konflikt.

De tillitsvalgte må ta tilbørlig hensyn til at produksjonen skal lide minst mulig skade og at spesialmaskiner ikke blir stoppet i sin regulære drift.

Mvh
Andreas Sundt
Leder NFO