Statsbudsjettet 2021

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2021, regjeringen foreslår å bevilge om lag 1 milliard kroner til luftfartsformål. Fordelingen er som følger:

  • 690 millioner kroner til kjøp av regionale flyruter (FOT-ruter), hovedsakelig på kortbanenettet.
  • 254,5 millioner kroner til Luftfartstilsynet.
  • 88 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport.
  • Ingen tilskudd til regionale flyplasser i 2021

Utfordringer, mål og prioriteringer 2021 (utdrag fra samferdselsdepartementets budsjett rapport)

Lange avstander, spredt bosetning og en plassering i utkanten av Europa gjør at befolkning og næringsliv i Norge er avhengig av flytransport for å kunne reise raskt og effektivt. Det skal være attraktivt for flyselskapene å drive virksomhet i Norge, og flyselskapene skal ha rammevilkår som legger til rette for at det meste av flyrutetilbudet innenlands kan videreføres på kommersielle vilkår. Det er viktig at det tilbys et landsdekkende rutenettverk i Norge med mulighet til gjennomgående reiser.

Koronapandemien rammer luftfarten hardt. Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare, og det er ventet at de fremtidige konsekvensene vil være betydelige. Prognosene for luftfarten er ikke entydige, men det kan legges til grunn at det vil ta lang tid før luftfartsmarkedet stabiliseres, og at det er usikkert hvordan en fremtidig markedssituasjon vil arte seg. Endrede reisevaner kan bidra til varige, strukturelle endringer i næringen. Regjeringen følger utviklingen nøye.

Den teknologiske utviklingen gir muligheter for sikrere og mer effektiv og miljøvennlig luftfart. Utviklingen kan også medføre endringer i måten aktørene i luftfarten driver sin virksomhet på. Fremveksten av ubemannet luftfart (droner) fører med seg nye luftfartsaktører, behov for nytt regelverk, behov for luftromsorganisering som ivaretar dronesegmentet samt nye tilsynsoppgaver for luftfartsmyndigheten.

Utviklingen mot en mer globalisert luftfart setter større krav til myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene, og det vil også kreve avtaler om tilsynsansvar. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ble konsekvensene for bl.a. flysikkerhet av økt globalisering innen luftfart utredet av et offentlig utvalg som la frem NOU 2019: 22 Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring. Rapporten har vært på offentlig høring. Utvalgets anbefalinger vil sammen med høringsuttalelsene danne del av grunnlaget for videre politikkutforming på området.

Det er ønskelig med et bredt tilbud av internasjonale reisemål. Samferdselsdepartementet vil søke å sikre likeverdige konkurransebetingelser og -muligheter for de norske flyselskapene som andre europeiske flyselskaper på det internasjonale markedet.

Link til samferdselsdepartementets budsjettrapport (luftfart: side 46-53)